Rozpočet a výdaje JSDH Města Nová Paka

Kapitola: Požární ochrana města        Název: - JSDH města
Oddíl: Rozpočet na rok 2004      2002    2003    2005
§        
Číslo org. 518      
Číslo Název účtu Návrh Schválený Upravený Konečný
účtu   pro r.2004 pro r.2004 rozpočet rozpočet
5011 Platy zaměstnanců        
5019 Refundace platů, odměny za práci 7 000 7 000 2 000 1 650
5021 Ostatní osobní výdaje 80 000 45 000 40 000 38 705
5023 Odměny členů zastupitelstev        
5031 Pojistné na sociální zabezpečení 6 000 3 000 5 000 4 596
5032 Pojistné na zdravotní pojištění 2 000 2 000 2 000 1 591
5038 Pojistné 3 ‰ 200 200 200 70
5131 Potraviny        
5132 Ochranné pomůcky 336 000 65 000 97 200 97 194,50
5134 Prádlo, oděv, obuv 168 000   7 000 6 460
5136 Knihy, učební pomůcky, časopisy 1 000      
5137 Drobný hmotný majetek od 3 do 40.000 Kč 67 000      
5139 Všeobecný materiál 3 800 3 800 10 550 11 381
5141 Úroky        
5149 Ostatní finanční výdaje        
5151 Studená voda        
5152 Teplo, pára, dálkové vytápění        
5153 Plyn        
5154 Elektrická energie        
5155 Pevná paliva        
5156 PHM 8 000 5 000 7 000 5 929,50
5161 Služby pošt        
5162 Telefony, rozhlas,televize,internet,mob.tel. 2 000      
5163 Služby peněžních ústavů, Pojištění 3 000 3 000 1 850 1 850
5164 Nájemné, čisté nájemné        
5165 Nájemné za půdu        
5166 Revize, audity, atesty, zdravotní posudky 6 000 6 000 4 000 4 030
5167 Školení, odborné semináře pro potř.org. 10 000 10 000 8 000 8 500
5168 Služby zpracování dat        
5169 Příspěvek na stravování, Služby 3 300   8 000 8 051,50
5171 Opravy a údržování (včetne programů SW) 40 000   10 000 8 762
5172 Programové vybavení,nákup sw do 60.000 kč        
5173 Cestovné     1 000 1 182,50
5175 Pohoštění -nákup výrobků a služeb k pohoštění 1 500   200 115
5178 Nájemné za nájem s právem koupě,leasing,pronájem        
5179 Příspěvek na ošacení        
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně        
5195 Odvody za neplnění povinn.zam.        
5499 Sociální fond        
6111 Programové vybavení vyšší 40.000,-        
6119 Nákup nehmot. invest.majet.vyšší 40.000,-        
6122 Strojem, přístroje, zařízení        
6123 Dopravní prostředky        
6125 Výpočetní technika vč.přísluš. datových sítí        
6129 Hmotný investiční majetek        
  CELKEM ROZPOČET 742 800 Kč 150 000 Kč 204 000 Kč 200 068,50 Kč

zpět na úvodní stránku