Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N A

JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTA N O V Á P A K A

 

Městská rada v Nové Pace s účinností od 6.9.1995

zřizuje svým rozhodnutím rady ze dne: 5.9.1995

jednotku dobrovolných hasičů (dále jen "JDH"), na základě ustanovení § 68 odst. 1 zákona ČNR č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.203/1994 Sb.,(dále jen "zákon o požární ochraně").

 1. Základní údaje
 2. Název: Jednotka dobrovolných hasičů města Nová Paka

  (bez vlastní právní subjektivity)

 3. Předmět činnosti
 4. Základní úkoly JDH.

  1. Jednotka SDH obce plní základní úkoly stanovené v §70 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů, ve svém územním obvodu a na základě požárního poplachového plánu okresu
  2. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
  3. provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
  4. spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracech při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně).

  Činnost vykonává JDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  Činnost vykonávaná JDH je hrazena z prostředků města (§ 29 zákona o požární ochraně).

 5. Majetek a vybavení JDH
 6. K zajištění úkolů užívá JDH majetek města, případně po dohodě i majetek jiných subjektů. Do vybavení JDH může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

 7. Vymezení působnosti
 8. Své základní úkoly plní JDH především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí okresní správy Hasičského záchranného sboru.

 9. Velení v JDH
  1. Velitele JDH jmenuje a odvolává po projednání s okresním úřadem městská rada.
  2. Velitel JDH zodpovídá městské radě za připravenost JDH k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JDH.
  3. Členové JDH jsou při činnosti v JDH podřízeni veliteli JDH.
  4. Podmínky pro výkon funkce velitele JDH jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a vyhláškou MV ČST č.37/1986 Sb. Specifikace dalších podmínek jsou dohodnuty v "Dodatku k dohodě o členství v JDH ve spojení se jmenováním velitelem JDH".
 10. Počáteční stav JDH
 11. JDH tvoří dvě požární družstva.

  Celkový počáteční stav je 21 (dvacet jedna) členů JDH.

  JDH má:

  Jednoho

  velitele JDH

  Jednoho

  zástupců velitele JDH,

  Čtyři

  velitelů družstev,

  Čtyři

  zástupců velitelů družstev,

  Čtyři

  strojníků,

  Sedm

  hasičů.

   

 12. Členství v JDH
 13. Činnost v JDH se vykonává na základě dohody o činnosti v JDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JDH, který musí být starší než 18. let, a městským úřadem dle ZP.

 14. Úrazy a škody

Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JDH a škod vzniklých činností JDH řeší obecně závazné právní předpisy.

V Nové Pace dne: 6.9.1995

………………………………

starosta města Nová Paka

Petr Kuřík