Městská rada v Nové Pace

podle §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č.203/1994 Sb., a ve znění pozdějších právních předpisů,

j m e n u j e

dnem 6.9.1995

pana  M I L A N A  P O S P Í Š I L A

v e l i t e l e m

JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTA N O V Á P A K A

Při výkonu funkce velitele jednotky dobrovolných hasičů (dále jen "JDH") Vám přísluší práva a zavazují Vás povinnosti nad rámec dohody o pracovní činnosti v JDH, které jsou dány zákonem ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.203/1994 Sb., pozdějších právních předpisů, a požárním řádem města. Přehled nejdůležitějších práv a povinností spojené se jmenováním velitelem JDH včetně výše odměny jsou uvedeny v "Dodatku k dohodě o pracovní činnosti v JDH ve spojení se jmenováním velitelem JDH".

V NOVÉ PACE dne 5.9.1995

 

Petrtr Kuřík
starosta města Nová Paka