Město Nová Paka

č.j. /

Dohoda o pracovní činnosti

v jednotce sboru dobrovolných hasičů

MĚSTA NOVÉ PAKY

 1. Dohodu uzavírají
 2. Město Nová Paka

  zastoupené starostou p. ...........................................................

  a pan ....................................................................................

  narozen :.................................rodné číslo ...............................

  bytem :..................................................................................

  člen v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Nová Paka (dále jen "JSDH ").

 3. Předmět dohody
 4. Činnosti spojené s členstvím v JEDNOTCE SDH MĚSTA NOVÁ PAKA

 5. Úkoly člena jednotky SDH města
 6. Člen v jednotce SDH města se touto dohodou zavazuje jednat podle rozkazů a pokynů velitele jednotky SDH města a plnit tyto úkoly:

  1. dostavit se při vyhlášení požárního poplachu v obci do 5 min. do požární zbrojnice,
  2. provádět podle rozkazů velitele požární zásah případně jiné záchranné práce,
  3. účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů jednotky SDH města,
  4. podrobit se pravidelné jednou ročně zdravotní prohlídce,
  5. užívat při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
  6. podílet se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO, zejména po zásahu.

 7. Povinnosti města
  1. Městský úřad Nová Paka vytvoří členovi jednotky SDH města podmínky pro plnění úkolů uvedených ve stati III. dohody takto:
   1. vybavuje člena jednotky SDH města osobní výstrojí, výzbroji a ochrannými pracovními prostředky,
   2. zajistí členovi jednotky SDH města připojištění pro případ úrazu při výkonu služby v jednotce SDH města a pojištění na škody způsobené činností v jednotce SDH města a hradí pojistné,(dle §205 ZP)
   3. refunduje mzdu za dobu nezbytnou při zásahu nebo odborné přípravě, pokud člen jednotky SDH města zasahoval nebo se účastnil odborné přípravy v pracovní době a zaměstnavatel si refundaci vyžádá.

  2. Odměna za činnost v jednotce SDH města:
   1. Za účast při požárním, technickém nebo jiném zásahu přiznává město finanční odměnu: 60,00 Kč / za hodinu.
   2. Za pohotovost na stanici při výjezdu Jednotky SDH města nebo HZS Královéhradeckého kraje stanice Nová Paka Vám náleží odměna ve výši 50 % sazby.
   3. Odměny podle bodu 1. a 2. budou propláceny měsíčně na základě výkazu velitele jednotky SDH města.

 8. Odpovědnost za svěřené prostředky
 9. Člen jednotky SDH města se zavazuje :

  1. používat požární techniku a jiné věcné prostředky PO jen při zásahu, odborné přípravě nebo jejich údržbě, kontrole nebo zkoušení,
  2. udržovat požární techniku a jiné věcné prostředky PO v čistotě a v předepsaném stavu,
  3. nahlásit ztrátu, poškození nebo znehodnocení požární techniky nebo jiného věcného prostředku PO neprodleně veliteli jednotky SDH města.
  4. Odpovědnost za škodu, kterou člen jednotky SDH města na požární technice nebo věcném prostředku PO zaviní, se řídí podle § 415, 418 a 420 občanského zákoníku.

 10. Vypovězení dohody

 1. Dohoda se uzavírá na dobu .........................................
 2. Dohoda zaniká písemným vypovězením jedné ze stran. Vypovězení dohody nemusí obsahovat důvod.
 3. Vypovězení dohody nabývá platnosti 15. dnem po doručení druhé straně.
 4. Obě strany jsou povinny do 15 dnů od vypovězení dohody vyrovnat vzájemné závazky.

Dohoda nabývá účinnosti dnem : ........................V Nové Pace dne: ........................

 

…………………………………               ……………..…………………….
za Město Nová Paka               člen jednotky SDH města
starosta