NAŘÍZENÍ
        KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 1/2002
           ze dne 20. února 2002,
 kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území
 Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich
              zabezpečení

   Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 zák.
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 27
odst. 1 písm. c), § 65 odst. 8 písm. a) zák. č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany a § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně schválila dne 20. 2. 2002
usnesení vydáním tohoto obecně závazného nařízení:

                Čl.1

             Předmět úpravy

   1. Nařízením kraje se stanovují podmínky a rozsah plošného
pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany,
včetně stanovení typu jednotek požární ochrany a předurčenosti
k záchranným pracem na území kraje, a to v souladu se zákonem
stanovenými podmínkami a principem plošného pokrytí.

   2. Nařízení kraje stanoví územní a místní působnost pro
každou jednotku požární ochrany, zabezpečující toto plošné pokrytí
a stanoví odpovědnost jednotlivých subjektů, odpovídajících za
plnění  stanovených  kritérií  a  povinností,  vyplývajících
z příslušných právních předpisů a tohoto nařízení.

   3. Plošné pokrytí je systém organizace jednotek požární
ochrany, realizovaný plošným rozmístěním sil a prostředků jednotek
požární ochrany, kterým je stanovena základní úroveň garantované
pomoci poskytované zásahem jednotek požární ochrany v závislosti
na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území nebo objektu.

                Čl.2

             Definice pojmů

   1. Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany
se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje
v závislosti  na stupni  nebezpečí katastrálního  území obce
a požadavků na dobu dojezdu jednotek požární ochrany na místo
zásahu  s potřebným  množstvím  sil  a prostředků, v souladu
s platnou právní úpravou. Stanovení plošného pokrytí předurčuje
působnost jednotek požární ochrany a stanoví princip jejich
spolupráce na území kraje v zájmu ochrany osob a majetku před
požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

2. Kategorie jednotky požární ochrany
vyjadřuje předurčenost jednotky požární ochrany v systému plošného
pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na území kraje1).

3. Výjezd
jsou síly a prostředky, které jednotka požární ochrany organizuje
a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu na katastrálním území
a v objektech.

4. Doba výjezdu
je doba od nahlášení do doby výjezdu požární jednotky na místo
vzniku zásahu.

5. Požární technika
je stanovení minimálního vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany1) a další speciální technikou.

6. Dislokace jednotek
umístění jednotek  požární ochrany podle  jednotlivých druhů
a kategorie jednotek požární ochrany tak, aby území obce bylo
pokryto silami a prostředky podle stupně nebezpečí.

7. Vybraným objektem
se rozumí budova, areál podniku, technologie, kde je s ohledem na
společenský zájem stanoven stupeň nebezpečí taxativně.

8. Stupeň nebezpečí
je vyjádřením míry nebezpečí katastrálního území obce podle
zvláštního předpisu o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany.
------------------------------------------------------------------
1) Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a vyhláška ministerstva vnitra
  č. 247/2001 Sb.


                Čl.3

        Základní úroveň poskytované pomoci

   1. Základní úroveň  pomoci garantované zásahem jednotek
požární ochrany ve smyslu ustanovení zákona o požární ochraně2)
v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území
nebo objektu je vyjádřena v základní tabulce plošného pokrytí,
uvedené v příloze č. 1 a čl. 4 tohoto nařízení.

   2. Zabezpečení plošného pokrytí silami a prostředky je
odvislé od:
a) stupně nebezpečí katastrálního území obce podle demografických
  údajů, průměrného  počtu požárů, charakteru  území, popř.
  taxativně zařazených objektů,
b) seznamu jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí
  území, jejich dislokace a předurčení podle základní tabulky
  plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany pro
  jednotlivá katastrální území obcí,
c) cílových početních stavů jednotek požární ochrany s územní
  působností a jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany
  a požární technikou,
d) seznamu jednotek požární ochrany předurčených pro záchranné
  práce především při dopravních nehodách, haváriích, živelních
  pohromách a pro ochranu obyvatelstva,
e) způsobu, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí.
-----------------------------------------------------------------
2) Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů, úplné znění č. 67/2001 Sb.

                Čl.4

        Kategorie jednotek požární ochrany

1. Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje (dále jen
JPO) se pro účely plošného pokrytí území kraje zařazují do
kategorií podle územní a místní působnosti a podle stupně
nebezpečí území:

a) JPO zasahující i mimo území svého zřizovatele

JPO I  - jednotka    Hasičského    záchranného   sboru
      Královéhradeckého kraje, která zabezpečuje výjezd do
      2 minut s územní působností zpravidla do 20 minut
      jízdy z místa dislokace,

JPO II  - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří
      vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší
      povolání, zabezpečují výjezd do 5 minut, s územní
      působností zpravidla  do 10 minut  jízdy z místa
      dislokace,

JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se členy,
      kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany
      dobrovolně,  zabezpečující  výjezd  do  10 minut,
      s územní působností zpravidla  do 10 minut jízdy
      z místa dislokace,

b) JPO s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

JPO IV  - jednotka  hasičského  záchranného  sboru  podniku,
      zabezpečující výjezd do 2 minut,

JPO V  - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se členy,
      kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany
      dobrovolně, zabezpečující výjezd do 10 minut.

c) podle stupně nebezpečí území

   Stupeň nebezpečí území obce se stanovuje podle kritéria
Kc3), které je dáno součtem hodnot podle počtu obyvatel obce,
charakteru území a počtem zásahů požárních jednotek nebo může být
stanoveno i taxativně.

   2. Seznam jednotek požární ochrany zařazených do jednotlivých
kategorií  plošného rozmístění  sil a  prostředků je uveden
v příloze č. 2 tohoto nařízení kraje.

   3. Předurčení jednotek požární ochrany plošného pokrytí pro
zabezpečení základní úrovně garantované pomoci pro katastrální
území jednotlivých obcí kraje a vybrané objekty je uvedena
v příloze č. 3 tohoto nařízení.

   4.  Mapa  se  zakreslenými  jednotkami  požární ochrany
Královéhradeckého kraje, dle zařazení do jednotlivých kategorií,
je samostatnou přílohou č. 4 tohoto nařízení.
-----------------------------------------------------------------
3) Vyhl. MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
  požární ochrany, § 1 odstavec 1 písm. a)

               Čl.5

      Síly a prostředky jednotek požární ochrany

   1. Pro zabezpečení zásahu ve stanovené době v místě dojezdu
se pro příslušné kategorie jednotek požární ochrany stanovují tyto
podmínky:
a) při zásahu první jednotky požární ochrany bude v místě zásahu
  aa) početní stav - velitel  zásahu, strojník, dva hasiči
    (minimální stav 4 osoby, max. stav 6 osob),
  bb) technika - cisternová automobilová stříkačka (dále jen
    "CAS") a minimálně 4 ks dýchacích přístrojů,
  cc) plnění úkolů požární jednotky na místě zásahu - průzkum
    místa, záchrana nebo evakuace osob, omezení rizika v místě
    zásahu, poskytnutí první pomoci vážně zraněným, zásah
    proudem "C", přivolání potřebných sil a prostředků,
  dd) u obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území
    obce IV, III A, III B může být první jednotkou požární
    ochrany jednotka, která nemá CAS, ale je vybavena nejméně
    přívěsnou nebo přenosnou  požární stříkačkou o výkonu
    800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem,
    pokud v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody
    a za podmínky, že druhá a další jednotka požární ochrany
    CAS má,
b) síly a prostředky druhé a další jednotky požární ochrany,
  zasahující v místě zásahu:
  aa) početní stav - minimálně velitel a další 3 osoby, max.
    velitel a 5 osob,
  bb) technika - CAS a speciální automobily, podle nebezpečí
    objektu a složitosti podmínek zásahu,
  cc) plnění stanovených úkolů - provádění zásahu podle pokynů
    velitele zásahu,
  dd) u všech obcí nebo objektů s výjimkou zařazených do stupně
    nebezpečí území obce I A, I B může být druhou nebo další
    jednotkou požární ochrany v jednom případě také jednotka,
    která nemá CAS, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo
    přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším,
    tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je
    možné použít zdroj požární vody.

   2. Jednotky požární ochrany zařazené do kategorie plošného
pokrytí musí zabezpečit výjezd ve stanovené době v souladu s čl.
3 tohoto nařízení od okamžiku, kdy byl poplach vyhlášen (dále jen
"doba výjezdu").

   3. Dislokace  jednotlivých jednotek požární  ochrany je
stanovena tak, aby objekty nebo katastrální území obce byly podle
stupně  nebezpečí  zabezpečeny  požadovaným  množstvím  sil
a prostředků a byla zabezpečena požadovaná doba jejich dojezdu na
místo zásahu.

   4. Způsob zřizování, vnitřní organizace a vybavení jednotek
požární  ochrany a  úkoly jednotek  jsou stanoveny právními
předpisy4).

   5.  V případě,  že  stanovená  požární jednotka, určená
k zabezpečení  plošného  pokrytí,  není  schopna  zajistit
akceschopnost v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením,
je povinností  zřizovatele jednotky tuto  skutečnost oznámit
neprodleně písemně řediteli hasičského záchranného sboru kraje.

   6. Ředitel HZS kraje předloží bez zbytečných odkladů radě
kraje návrh na změnu nařízení kraje o plošném pokrytí jednotkami
požární ochrany v případě, že se změní kritéria rozhodná pro
stanovení stupně nebezpečí území obce.
-----------------------------------------------------------------
4) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů, úplné znění č. 67/2001 Sb., a § 3 až 8
  vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
  požární ochrany

                Čl.6

        Spolupráce s jednotlivými subjekty

   1. Obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle
zvláštních předpisů a hasičské záchranné sbory všech stupňů mohou
spolupracovat v souladu s plošným pokrytím při zajištění základní
úrovně garantované pomoci.

   2. Veškeré výše uvedené subjekty mohou sdružovat prostředky
na vytvoření společné jednotky požární ochrany nebo jednotlivých
zařízení, která umožní zajistit funkci plošného pokrytí, vybavení
stanovenou technikou, spojovými prostředky pro vyhlášení poplachu
a další protipožární opatření.

   3. Zřizování společných jednotek požární ochrany schvaluje
ředitel  hasičského  záchranného  sboru  kraje  v souladu se
stanovenými požadavky na plošné pokrytí jednotek požární ochrany
kraje, na základě písemné žádosti a předložené dohody všech
dotčených subjektů o zřízení společné jednotky požární ochrany.

   4.  Tímto  ustanovením  není  dotčena  spolupráce obcí,
právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů při likvidaci požárů, živelných pohromách a jiných
mimořádných událostech.

                Čl.7

      Odborná příprava jednotek požární ochrany

   1. Podle  kategorií jednotek požární  ochrany a jejich
předurčenosti je v souladu s platnou právní úpravou povinností
hasičského záchranného sboru kraje řídit a organizovat odbornou
přípravu velitelů, strojníků a členů jednotek požární ochrany
včetně cvičení5).

   2. Ředitel hasičského záchranného sboru kraje odpovídá za:
a) ověřování způsobilosti,
b) vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti u velitelů
  a strojníků   dobrovolných  jednotek   požární  ochrany
  Královéhradeckého kraje.
------------------------------------------------------------------
5) § 26, odstavec 2, písmeno l) zák. č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 67/2001
  Sb.

                Čl.8

          Práva a povinnosti ředitele
        hasičského záchranného sboru kraje

   1. Ředitel hasičského záchranného sboru kraje odpovídá za
vedení základní  dokumentace o plošném  pokrytí, vyhodnocení
požárních nebezpečí jednotlivých katastrálních území a vybraných
objektů kraje, počty sil a prostředků jednotek požární ochrany.
V případě změn předkládá jedenkrát ročně návrh na aktualizaci
příslušných předpisů.

   2. V případě potřeby k zajištění plošného pokrytí kraje
jednotkami  požární  ochrany  uzavírá  dohody  o  spolupráci
s příslušnými  subjekty,  zejména  obcemi,  státními  orgány,
právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty.

   3. Ředitel hasičského záchranného sboru kraje uděluje souhlas
obci, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě ke zřízení
nebo zrušení jednotky a ke jmenování velitele této jednotky.

   4. Určuje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
povinnost zřídit jednotku dobrovolných hasičů podniku.

   5. Ředitel hasičského záchranného sboru kraje předkládá Radě
Královéhradeckého kraje nejméně 1x ročně návrhy na poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu kraje pro vybavení jednotek
dobrovolných hasičů obcí, které mají územní působnost v kraji,
s ohledem na počet zásahů mimo katastr obce a návrhy na kompenzaci
nákladů sborů  dobrovolných hasičů obcí,  spojených s těmito
zásahy6).
-----------------------------------------------------------------
6) § 27 odst. 1 písm. e) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
  ve znění pozdějších předpisů

                Čl.9

           Závěrečná ustanovení

   1. Výstavba a organizace jednotek požární ochrany pro systém
plošného pokrytí se od  účinnosti tohoto nařízení realizuje
postupně tak, aby plná garance záchrany životů a majetku občanů
podle Základní tabulky plošného pokrytí byla dosažena nejpozději
v roce  2010. Orgány  obcí, právnické  osoby, fyzické osoby
podnikající podle zvláštních předpisů a veškeré další orgány
a osoby jsou  povinny provádět na  základě výzvy hasičského
záchranného sboru kraje opatření, která vytvářejí podmínky pro
účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro
poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech.

   2. Při  zjištění porušení povinností  stanovených tímto
nařízením, je Rada Královéhradeckého kraje, na návrh ředitele
hasičského  záchranného  sboru  kraje,  oprávněna  přijmout
odpovídající opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

   3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 22. března 2002.

            Ing. Pavel Bradík
             hejtman kraje

           Ing. Vladimír Derner
           zástupce hejtmana kraje
Příloha č.1. - Základní tabulka plošného pokrytí
Příloha č.2. - Jednotky požární ochrany kategorie JPO I - JPO VI Královéhradeckého kraje
Příloha č.3. - Stanovení stupně a kategorie nebezpečí v jednotlivých katastrálních územích okresu Hradec Králové
Příloha č.4. - Mapa královéhradeckého kraje s vyznačením jednotek požární ochrany podle jednotlivých kategorií