Žádost o lékařské vyšetření člena

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nová Paka

 

Město Nová Paka žádá o posouzení zdravotního stavu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nová Paka (dále jen "JSDH") a vyjádření k jeho způsobilosti vykonávat činnost člena JSDH.

příjmení: …………………………………………………………………………

jméno:…………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………………………………..

Rod.číslo: …………………………………………………………..

v Nové Pace dne:……………………………… potvrzení města:

 

Prohlášení člena JSDH (žadatele)

Prohlašuji, že se cítím zdráv a netrpím žádnou chorobou,která by ztěžovala nebo znemožňovala mou činnost v JSDH. Zároveň prohlašuji, že se cítím být schopen vykonávat činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů.

 

v Nové Pace dne: …………………………….. ……………………………………………..

podpis člena JSDH (žadatele)

 

Vyjádření lékaře

Jmenovaný JE NENÍ schopen vykonávat činnost v JSDH.

Jmenovaný JE NENÍ schopen vykonávat práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Jmenovaný JE NENÍ schopen vykonávat práce s použitím dýchací techniky.

Jmenovaný JE NENÍ schopen řídit motorová vozidla s přednostním právem jízdy.

V …………………………………………………….. dne: ……………………………….

……………………………………………………

Razítko a podpis lékaře

Doporučený obsah lékařského vyšetření pro člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nové Paka

Člen JSDH provádí záchranné a likvidační práce při zásahu u požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Činnost je nepravidelná, trvání zásahu je od několika minut až po několik hodin.

Při činnosti v JSDH působí na členy JSDH zejména:

Při lékařské prohlídce je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím onemocněním: