Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Základní povinnosti obce na úseku požární ochrany jakožto samosprávné jednotky

Výchozími právními předpisy jsou Evropská charta místní samosprávy,
Ústava České republiky a zákon o obcích.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany dle zákona o požární ochraně v platném znění:

 1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
 2. udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 3. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 4. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 5. zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona o požární ochraně v platném znění, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 6. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikám nebo jiné samostatně výdělečné činnosti zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 7. zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 8. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 9. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
 10. zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
 11. zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 12. umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
 13. spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
 14. organizuje preventivně výchovnou činnost,
 15. obecně závaznou vyhláškou
 1. vydává požární řád obce,
 2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní vetší počet osob.

 

Obec v přenesené působností na úseku požární ochrany

 1. zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,
 2. zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Vybrané obce v přenesené působnosti

 1. zabezpečují podle požárního poplachového plánu okresu, popřípadě kraje, hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
 2. zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
 3. na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

Zákony:
Nařízení vlády:
Vyhlášky Ministerstva vnitra: