2/2004

NAŘÍZENÍ

Královéhradeckého kraje

ze dne 25. února 2004,

kterým se vydává požární poplachový plán kraje

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením

§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení §

27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 4 nařízením vlády

č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění

nařízení vlády č.498/2002 Sb. a § 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného

systému schválila svým usnesením dne 25. února 2004 vydání tohoto

závazného nařízení:

Čl.1

Úvodní ustanovení

(1) Požární poplachový plán Královéhradeckého kraje (dále jen

"poplachový plán") slouží k zabezpečení součinnosti jednotek

požární ochrany (dále jen "jednotek PO") v kraji při hašení

požárů, provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje,

při poskytování pomoci mezi kraji a při poskytování pomoci do

sousedního státu, k úpravě povolávání jednotek PO a ke stanovení

způsobu vyhlašování stupňů poplachového plánu a upravuje činnost

ohlašoven požáru a operačních a informačních středisek Hasičského

záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen "HZS kraje")

(část první).

(2) Požární poplachový plán kraje rovněž obsahuje Poplachový

plán integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje,

zpracovaný v souladu s právním předpisem1) (část druhá).

------------------------------------------------------------------

1) § 10 odst. 2 písm. e) a § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb.,

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

ve znění zákona 320/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE

Čl.2

Zásady součinnosti jednotek PO

(1) Jednotky PO působí zejména v rámci svých hasebních

obvodů. Hasebním obvodem jednotek PO HZS kraje a jednotek PO sboru

dobrovolných hasičů vybrané obce je území, pro které je jednotka

PO předurčena plošným pokrytím jednotek na území Královéhradeckého

kraje2) nebo jejich předurčeností pro záchranné práce, např. při

dopravních nehodách a na havárie s výskytem nebezpečných látek.

Hasebním obvodem jednotek PO sboru dobrovolných hasičů obce,

hasičského záchranného sboru podniku a sboru dobrovolných hasičů

podniku je území jejich zřizovatele (dále jen "místně příslušná

jednotka").

(2) Zařazení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do

prvního stupně požárního poplachového plánu (dále jen"stupeň

poplachu") je stanoveno v Operativní dokumentaci poplachového

plánu a vychází z hasebních obvodů jednotek PO a z plošného

pokrytí.

(3) Zařazení jednotek PO do jednotlivých stupňů poplachu se

stanoví v operativní dokumentaci operačních a informačních

středisek HZS kraje s respektováním požadavku na počet jednotek PO

v jednotlivých stupních poplachu (čl. 4 tohoto nařízení) nebo

aktuálně podle potřeb operačního řízení3). V kterémkoliv stupni

poplachu při potřebě speciální požární techniky lze pro účely

zásahu využít jednotky PO bez respektování jejich hasebních obvodů

a místní příslušnosti.

(4) Příslušný výpis z Operativní dokumentace poplachového

plánu, obsahující výčet jednotek PO pro první stupeň poplachu,

obdrží ohlašovny požárů obcí a právnické a podnikající fyzické

osoby, které zřizují jednotku PO4).

(5) Pokud je jednotka PO hasičského záchranného sboru podniku

nebo jednotka PO sboru dobrovolných hasičů podniku trvale

předurčena pro zásah mimo území svého zřizovatele, je způsob

a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem

jednotky PO a HZS kraje. V této dohodě se stanoví podmínky

součinnosti a síly a prostředky, které jednotka PO poskytuje.

------------------------------------------------------------------

2) Nařízení HZS kraje č.1/2002, kterým se stanovují podmínky

zajištění plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje

jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení.

3) § 70 odst. 3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů.

4) § 13 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona

o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl.3

Operační řízení a povolávání jednotek

(1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek PO5)

ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (dále jen "zásah") na

území kraje, a pro poskytování pomoci mezi kraji a sousedními

státy, zřizuje HZS kraje krajské operační a informační středisko.

Podle potřeby jsou zřizována také územně příslušná operační

a informační střediska (dále jen "operační střediska"), která plní

úkoly podle zvláštního právního předpisu6) a jsou stálými orgány

pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému.

(2) Ohlašovny požárů povolávají jednotky PO4) k zásahu podle

požadavků operačního střediska nebo podle řádu ohlašovny požárů7).

(3) Pro potřeby území Královéhradeckého kraje jsou zřízena

tato územně příslušná operační střediska:

a) HZS kraje - krajské ředitelství v Hradci Králové pro potřebu

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Hradec

Králové a Nový Bydžov,

b) HZS kraje územního odboru Jičín pro potřebu území správních

obvodů obcí s rozšířenou působností Jičín, Hořice a Nová Paka,

c) HZS kraje územního odboru Náchod pro potřebu území správních

obvodů obcí s rozšířenou působností Náchod, Broumov, Jaroměř

a Nové Město nad Metují,

d) HZS kraje územního odboru Rychnov nad Kněžnou pro potřebu území

správních obvodů obcí s rozšířenou působností Rychnov nad

Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad Orlicí,

e) HZS kraje územního odboru Trutnov pro potřebu území správních

obvodů obcí s rozšířenou působností Trutnov, Dvůr Králové nad

Labem a Vrchlabí.

(4) Působnost operačního střediska pro potřeby území kraje

vykonává krajské operační středisko HZS kraje (dále jen "krajské

operační středisko") se sídlem v Hradci Králové.

(5) Ve zvláštních případech je možné na základě rozhodnutí

ředitele HZS kraje k plnění úkolů krajského operačního střediska

kraje využít kterékoliv územně příslušné operační středisko.

(6) Povolání jednotek PO se řídí následujícími zásadami:

a) jednotky PO určené k zásahu v jednotlivých stupních poplachu

povolává operační středisko územně příslušné k místu zásahu,

b) pokud jednotka PO potřebná k zásahu nenáleží do územní

působnosti tohoto operačního střediska, vyžaduje jednotku PO

operační středisko územně příslušné k místu zásahu u operačního

střediska územně příslušného k místu dislokace požadované

jednotky PO,

c) krajské operační středisko povolává k místu zásahu jednotky PO,

které jsou vyčleněny do jeho přímé působnosti.

(7) Při povolávání jednotek PO k zásahu se operační střediska

řídí platnými právními předpisy a závaznými pokyny HZS kraje.

(8) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být územně

příslušným operačním střediskem8) povolána také jednotka PO jiného

územního obvodu v případě, kdy není možné povolat poplachovým

plánem zařazenou jednotku PO nebo na základě její předurčenosti9).

(9) Požadavky na mezikrajskou výpomoc při zdolávání požárů

a dalších mimořádných událostí v prvním stupni poplachu budou

uplatňovány prostřednictvím územně příslušných operačních

středisek, ve druhém a vyšším stupni požárního poplachu pak

krajskými operačními středisky hasičských záchranných sborů krajů,

a to na základě uzavřených dohod o součinnosti mezi HZS sousedních

krajů. Územně příslušné operační středisko oznámí vyslání jednotek

PO mimo území kraje krajskému operačnímu středisku.

(10) HZS kraje vede Seznam dohod o součinnosti jednotek PO

mezi sousedními hasičskými záchrannými sbory krajů podle odstavce

9.

(11) Povolávání jednotek PO mimo území kraje nad rámec

uzavřených dohod a při pomoci kraje jinému státu koordinuje

krajské operační středisko po dohodě s operačním a informačním

střediskem Ministerstvo vnitra - generálního ředitelství

Hasičského záchranného sboru České republiky.

(12) Vyžádání nasazení jednotek PO z úrovně Ministerstva

vnitra provádí operační a informační středisko Ministerstva vnitra

- Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České

republiky prostřednictvím krajského operačního střediska.

(13) Povolání jednotek PO kraje k zásahu mimo území České

republiky provádí na žádost operačního a informačního střediska

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České

republiky krajské operační středisko.

------------------------------------------------------------------

4) § 13 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona

o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

5) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany.

6) např. § 5 zákona č. 239/2000 Sb., § 73 zákona č. 133/1985 Sb.,

§ 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech

k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

7) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci) a § 13 nařízení č. 172/2001 Sb.,

k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády

č. 498/2002 Sb.

8) § 11 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany.

9) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany.

Čl.4

Stupně poplachu a jejich vyhlašování

(1) V rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně

poplachu pro místo zásahu nebo území zasažené mimořádnou událostí,

přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je označován jako zvláštní,

je stupněm nejvyšším.

(2) Stupeň poplachu pro místo zásahu se stanoví podle potřeby

nasazení sil a prostředků jednotek PO a popřípadě dalších složek

integrovaného záchranného systému nutných ke zdolávání požárů,

k záchranným a likvidačním pracím při mimořádných událostech,

přičemž operační středisko posuzuje pro vyhlášení stupně poplachu

závažnost mimořádné události podle přijaté zprávy o mimořádné

události nebo podle požadavků velitele zásahu.

(3) Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek PO

musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno reálné

situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně

vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn

rozhodnutím velitele zásahu podle potřeby sil a prostředků.

(4) V jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu

uvedený počet jednotek PO:

a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř

jednotek PO,

b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše desíti

jednotek PO,

c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti

jednotek PO,

d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti

jednotek PO.

(5) Jednotlivé stupně poplachu se kromě odstavců 2 a 4

hodnotí rozsahem mimořádné události, úrovní řízení zásahu

a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle

právního předpisu10).

------------------------------------------------------------------

10) § 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech

k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Čl.5

Činnost ohlašoven požárů

(1) Ohlašovny požárů obcí11) nebo právnických a podnikajících

osob12) se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů7). Úlohou

ohlašovny požárů je zejména:

a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události

v obci nebo podniku,

b) vyhlásit požární poplach místní jednotce PO,

c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na územně příslušné

operační středisko.

(2) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem

"OHLAŠOVNA POŽÁRŮ".

(3) Obec zřizuje také potřebný počet míst odkud lze hlásit

požár telefonní linkou číslo 150 nebo 112, ze kterých lze ohlásit

požár na územně příslušné operační středisko. Tato místa se

označují tabulkou s nápisem "ZDE HLAŠTE POŽÁR" nebo symbolem

telefonního čísla "150". Uvedenými místy mohou být, po projednání

s vlastníky nebo uživateli, telefonní stanice, u kterých je

zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo jimi mohou

být veřejné telefonní stanice nebo automaty.

(4) Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního

poplachu13) jednotce sirény, provádí se:

a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným

tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza

- 25 sec. tón),

b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným elektronickou sirénou

(napodobuje hlas trubky troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ") po

dobu jedné minuty.

(5) Stanice HZS kraje nejsou ohlašovnami požárů ve smyslu

právních předpisů11),12), ale jsou místem, kde lze ohlásit požár

nebo jinou mimořádnou událost.

------------------------------------------------------------------

7) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci) a § 13 nařízení č. 172/2001 Sb.,

k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády

č. 498/2002 Sb.

11) § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb. , o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci)

13) § 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany.

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární

vodou.

ČÁST DRUHÁ

POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE

Čl.6

Použití a obsah

Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje (dále

jen "poplachový plán IZS") se použije v případě, pokud u mimořádné

události musí společně zasahovat dvě a více složek integrovaného

záchranného systému (dále jen "složky") a v souladu s právním

předpisem14).

------------------------------------------------------------------

14) § 19 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých

podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného

systému.

Čl.7

Spojení na základní a ostatní složky

(1) Přehled spojení na základní složky, které obsahuje

zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na místa trvalé

obsluhy a vedoucí složek, kteří rozhodují o vyslání sil

a prostředků základních a ostatních složek, vede HZS kraje a je

uložen na operačních střediscích.

(2) Informační systém obsahuje spojení na základní složky

a je dělen podle územní působnosti územně příslušných operačních

a informačních středisek v souladu s čl. 3 odst. 3 tohoto

nařízení.

Čl.8

Smluvní vztahy k zajištění sil a prostředků

(1) Aktuální přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných

a likvidačních prací, zajištěných na základě smluvních vztahů

s fyzickými a právnickými osobami, a to včetně způsobu jejich

povolávání, je veden u HZS kraje a je uložen na operačních

střediscích.

(2) Složky ohlašují operačním střediskům podle územní

působnosti uvedených v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení změny nutné

pro aktuálnost informací obsažených v dokumentech "Výčet spojení

na základní složky" a "Přehled sil a prostředků ostatních složek

a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních

prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání".

Čl.9

Způsob povolávání a vyrozumívání složek

(1) Vedoucí složek, členové krizových štábů a právnické osoby

a podnikající fyzické osoby, zahrnutí do havarijního plánu kraje

nebo vnějšího havarijního plánu, oznamují HZS kraje druh

komunikačních prostředků a způsob jejich použití k zajištění

okamžitého vyrozumění nebo povolání.

(2) Územně příslušné operační středisko podle čl. 3 odst. 3

vyrozumívá a povolává vedoucí složek, členy krizových štábů obcí

s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby

zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního

plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce 1, a to na

základě rozhodnutí příslušného starosty obce s rozšířenou

působností nebo jím pověřené osoby.

(3) Krajské operační středisko vyrozumívá a povolává vedoucí

složek na úrovni kraje, členy krizového štábu kraje a právnické

a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje

nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků

dle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí hejtmana kraje nebo jím

pověřené osoby.

(4) Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může

dát rovněž řídící důstojník HZS kraje za podmínek stanovených

právním předpisem15).

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů

krizového štábu kraje je veden u krajského operačního střediska

HZS kraje a je průběžně aktualizován krajským operačním

střediskem, které jej po každé aktualizaci poskytuje hejtmanovi

kraje a sekretariátu krizového štábu kraje. Obdobným způsobem

postupují územně příslušná operační střediska vůči starostům obcí

s rozšířenou působností v jejich územní působnosti dle čl. 3 odst.

3 tohoto nařízení při vedení a aktualizaci plánů povolávání

a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu obcí

s rozšířenou působností.

----------------------------------------------------------------

15) např. § 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech

k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

ČÁST TŘETÍ

Čl.10

Operativní dokumentace poplachového plánu

(1) Operativní dokumentací poplachového plánu (dále jen

"operativní dokumentace") jsou:

a) karty obcí a objektů kraje se zařazením jednotek PO

v jednotlivých stupních poplachu,

b) seznam uzavřených dohod s právnickými nebo podnikajícími

fyzickými osobami, které zřizují jednotky,

c) seznam dohod o součinnosti jednotek PO mezi sousedícími

hasičskými záchrannými sbory krajů,

d) výčet spojení na základní složky integrovaného záchranného

systému,

e) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů

krizového štábu kraje,

f) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů

krizového štábu obcí s rozšířenou působností.

(2) Operativní dokumentace je po obsahové stránce členěna do

dílčích částí dle územní působnosti operačních středisek uvedených

v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení. Územně příslušná operační

střediska vedou aktuální znění uvedených dílčích částí operativní

dokumentace.

(3) Úplné znění operativní dokumentace za celý kraj je

v aktuálním stavu trvale uložena na krajském operačním středisku.

(4) Operativní dokumentace plánu je přístupná hejtmanovi

kraje, pověřeným členům orgánů kraje nebo starostům obcí

s rozšířenou působností, pověřeným členům orgánů obcí, vedoucím

složek a kontrolním orgánům16).

------------------------------------------------------------------

16) § 17 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona

o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl.11

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) HZS kraje zabezpečí nejpozději do 60 dnů od nabytí

účinnosti nařízení k poplachovému plánu dotčeným orgánům kraje

a dotčeným orgánům obcí s rozšířenou působností zaslání potřebných

výpisů z operativní dokumentace a z přílohy č. 1 pro potřebu

činnosti ohlašovny požárů a pro činnost krizových štábů.

(2) HZS kraje odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace

a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu

příslušných právních předpisů. Tato aktualizace nabývá platnosti

dnem podpisu hejtmanem kraje na originálním výtisku operativní

dokumentace.

(3) HZS kraje zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným

subjektům nejpozději do 30 dnů od nabytí platnosti příslušné

aktualizace.

(4) Obce, právnické a fyzické osoby a složky zařazené v tomto

poplachovém plánu a operativní dokumentaci jsou povinny Hasičskému

záchrannému sboru Královéhradeckého kraje minimálně jednou ročně,

a to k datu 30. dubna příslušného roku, písemně potvrdit údaje

uvedené v poplachovém plánu a operativní dokumentaci,

bezprostředně pak ohlásit údaje, které mohou ovlivnit funkčnost

poplachového plánu a operativní dokumentace.

(5) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob,

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob dle zvláštních

právních předpisů.

(6) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem

následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů

Královéhradeckého kraje.

Ing. Pavel Bradík, v.r.

hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v.r.

1.náměstek hejtmana kraje