1/2004

Nařízení

Královéhradeckého kraje

ze dne 25. února 2004,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení

zdrojů vody k hašení požárů

Rada Královéhradeckého kraje na základě ustanovení

§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve

znění pozdějších předpisů; § 27 odst. 1 písm. c) zákona č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

§ 1 odst. 1 písm. d) bodu 2. a § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,

k provedení zákona o požární ochraně a v souladu s § 8 odst. 3

písm. b) a c) a § 17 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon) schválila dne 25. února

2004 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení:

Čl.1

Úvodní ustanovení

(1) Nařízením kraje se stanovují podmínky k zabezpečení

zdrojů vody k hašení požárů1) na území Královéhradeckého kraje.

(2) Nařízení kraje stanovuje podmínky a povinnosti obcí,

vlastníků a uživatelů vody k hašení požárů (dále jen "zdroje

vody") pro jejich určování, zřizování, provoz a údržbu.

(3) Nařízení neplatí pro zdroje vody určené k hašení požárů,

které jsou instalovány v objektech - vnitřní odběrní místa2).)

(4) Za plnění podmínek tohoto nařízení odpovídá vlastník nebo

uživatel zdroje vody3).

------------------------------------------------------------------

1) Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 6 nařízení

vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

2) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární

vodou.

3) Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.2

Zdroje vody pro hašení požáru

(1) Za zdroje vody jsou pro účely tohoto nařízení zejména

považovány2):

- nadzemní a podzemní hydranty,

- požární výtokové stojany a plnící místa,

- vodní toky (např. řeka, potok)4),

- přirozené a umělé vodní nádrže (např. rybníky, jezera, požární

nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou), z nichž

lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu

a které jsou schopny zajišťovat požární vodu ve stanoveném

množství po dobu alespoň půl hodiny2). Součástí zdroje vody je

odběrní místo.

U objektů, u nichž je na základě analýzy zdolávání požáru

stanovena doba zabezpečení požární vody ve vodním zdroji delší, se

postupuje podle zpracované dokumentace zdolávání požáru2).

(2) Zdroje vody jsou uvedeny v dokumentaci, která je uložena

na operačním a informačním středisku příslušného územního odboru

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen

"HZS kraje") a na krajském operačním a informačním středisku HZS

kraje.

(3) Základní požadavky na zdroje vody jsou:

a) musí být označeny tak, aby byl zřejmý jejich účel užití,

b) zajištění trvalého volného příjezdu pro mobilní požární

techniku, v obtížně přístupných oblastech se situace posoudí

individuálně po dohodě s příslušným územním odborem HZS kraje,

c) u přirozených vodních zdrojů je třeba pečlivě zvolit vhodné

místo k odběru požární vody, které musí vyhovovat zejména těmto

požadavkům:

- dobrý příjezd a možnost zřídit čerpací stanoviště pro mobilní

požární techniku,

- hladina vodního zdroje neklesá pod 1 m nade dnem vodního

zdroje a pod 6,5 m od povrchu čerpacího stanoviště,

- nesmí být ohrožováno nánosy.

(4) Umělé vodní zdroje:

a) požární vodovod je nejvhodnějším zdrojem vody, u nadzemních

a podzemních hydrantů musí být pravidelně 1 x ročně

kontrolována jejich funkčnost, podzemní hydranty musí být

označeny,

b) požární nádrž je vhodným zdrojem vody tam, kde je nutno

soustředit pro požární zásah dostatečné množství vody, požární

nádrže musí být plněny dostatečně čistou vodou.

(5) Víceúčelové vodní zdroje musí být upraveny tak, aby mohly

bez závad sloužit požárnímu zabezpečení i svému provoznímu účelu.

Víceúčelové zdroje nemusí zajišťovat celou svoji vodní kapacitu

pro potřeby požární ochrany. Vodní kapacita, která může být dána

k dispozici jako požární voda bez narušení vlastního provozního

účelu, musí být trvale zajištěna jako požární zásoba.

------------------------------------------------------------------

2) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární

vodou.

4) Ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon).

ČSN 73 6639 Zdroje požární vody, ve znění pozdějších změn.

Čl.3

Odběrní místa, čerpací stanoviště

(1) Místo určené k odběru vody pro hašení požárů mobilní

požární technikou nebo technickými prostředky požární ochrany při

zásahu se nazývá odběrní místo.

Odběrné místo

a) na veřejném vodovodu je nadzemní, podzemní hydrant nebo požární

výtokový stojan,

b) na vodním toku a u vodní nádrže je čerpací stanoviště5).

(2) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při

ochraně obyvatelstva6).

(3) Odběrní místo musí být navrženo a provedeno takovým

způsobem, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému

ohrožení provozuschopnosti7).

(4) Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u zdroje vody

určeného k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení

požárního čerpadla a musí splňovat požadavky uvedené v příloze č.

1. tohoto nařízení.

------------------------------------------------------------------

5) ČSN 73 6639 Zdroje požární vody, ve znění pozdějších změn.

6) např. § 2 písm. e) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném

záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č.

240/2000 Sb.,o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon).

7) § 16 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických

požadavcích na výstavbu.

Čl.4

Stanovení vodního zdroje, jeho udržování a provozní kontroly

(1) Stanovení a požadavky odběrních míst musí odpovídat

příslušným normovým řešením2),6).

Základní podmínky pro určování vodních zdrojů a jejich údržbu

jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Příloha č. 3 tohoto nařízení řeší zásady pro výběr

a rozmisťování vodních zdrojů.

(2) Zdroje vody jsou považovány za požárně bezpečnostní

zařízení8). Provoz, kontroly, údržba a opravy těchto zařízení se

provádějí dle příslušných právních předpisů a norem, nejméně 1

x ročně. Písemný záznam o provedené kontrole musí obsahovat

přehled provedených úkonů a závěrů9).

(3) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje

vody musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům

státního požárního dozoru10).

------------------------------------------------------------------

8) § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru (vyhláška o požární prevenci).

9) § 7 odst. 4 a odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru (vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0873 Požární

bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.

10) Ustanovení § 40 odst. 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Čl.5

Ostatní povinnosti vlastníka nebo uživatele vodních zdrojů

(1) Vlastník nebo uživatel zdroje vody je dále povinen 1x

ročně, a to nejpozději k 30. dubnu, informovat HZS kraje o jeho

technickém stavu.

(2) Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů je

povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití

požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(3) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto

nařízením, je Rada Královéhradeckého kraje oprávněna přijmout na

návrh ředitele HZS kraje odpovídající opatření k nápravě

zjištěných nedostatků.

Čl.6

Sankce

Porušení povinností stanovených tímto nařízením a dalšími

právními předpisy o zdrojích vody fyzickými osobami lze postihovat

jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve

znění pozdějších předpisů, a právnickými a podnikajícími fyzickými

osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní

delikt podle zákona č. 129/2000 Sb.,o krajích, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů.

Čl.7

Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku

požární ochrany provádí HZS kraje11).

(2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany kraje,

případné změny, úpravy nebo doplnění tohoto nařízení budou

prováděny v souladu s právními předpisy.

(3) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob,

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob stanovené

zvláštními právními předpisy.

(4) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem

následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů

Královéhradeckého kraje.

------------------------------------------------------------------

11) Ustanovení § 26 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany.

Ing. Pavel Bradík, v. r. Ing. Vladimír Derner, v. r.

hejtman kraje 1. náměstek hejtmana kraje

Příl.1

Čerpací stanoviště

Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u zdroje vody určeného

k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení mobilní a

přenosné požární techniky a musí splňovat tyto požadavky:

1. minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární

vody mobilní nebo přenosnou požární technikou,

2. označení štítkem s nápisem "POŽÁRNÍ VODA" a údajem o obsahu

vodního zdroje, štítek se umisťuje ve výši dvou metrů,

3. opatřeno zarážkou na konci čerpacího stanoviště zabraňující

sjetí vozidla do vodního zdroje, nesmí však bránit odtoku vody,

4. udržováno v pohotovostním stavu i v době mrazů, za jarního tání

i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno,

5. pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je

nutné v něm zřídit otvor o rozměru nejméně 30 x 30 cm, který

umožní spuštění sací hadice do vodního zdroje v místech

s vyhovující hloubkou,

6. ke zdroji vody musí být zřízena příjezdová komunikace o šířce

alespoň 3 metry končící plochou čerpacího stanoviště,

komunikace musí být trvale sjízdná, udržovaná a průjezdná,

7. tam, kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena

alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým

vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.

Příl.2

Určení zdroje vody k hašení požárů a jeho udržování

1. Obec je odpovědná za určení zdrojů vody k hašení požárů

a jejich trvalou použitelnost ve svém území. Určené zdroje vody

k hašení požárů je obec povinna uvést do požárního řádu obce.

2. Obec bezodkladně oznámí na územně příslušné operační

a informační středisko Hasičského záchranného sboru

Královéhradeckého kraje veškeré změny na vodním zdroji, které

brání v jeho použití pro požární účely (vypouštění, výlov,

oprava, čištění apod.) s návrhem na určení náhradního vodního

zdroje.

3. Na poskytnutí vodního zdroje ke zdolávání požárů, resp.

poskytnutí věcné pomoci, se vztahují ustanovení §§ 19, 73, 82

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů.

Příl.3

Zásady pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů

1. Největší vzdálenosti zdrojů vody od objektu a minimální obsah

zdroje vody:

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

|Poř. | Druh objektu a jeho mezní plocha | Největší | Nejmenší |

|číslo| požárního úseku v m2 | vzdálenost | obsah |

| | | zdroje od | zdroje |

| | | objektu v | v m3 |

| | | metrech | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty | 600 | 14 |

| | (kromě skladů) do plochy 120 | | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až | 400 | 22 |

| | 1500, výrobní objekty a sklady | | |

| | včetně zemědělských objektů do | | |

| | plochy 500 | | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, | 300 | 35 |

| | výrobní objekty a sklady včetně | | |

| | zemědělských objektů o ploše od 500 | | |

| | do 1500 | | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně | 200 | 45 |

| | zemědělských objektů o ploše nad | | |

| | 1500 | | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně | 150 | 72 |

| | zemědělských objektů s vysokým | | |

| | požárním zatížením (p>120 kg/m2) a | | |

| | současně s plochou větší než 2500 | | |

+-----+---------------------------------------+------------+-----------+

Poznámka: Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase

vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.

2. Dosavadní zdroje vody je možné zrušit, po dohodě s Hasičským

záchranným sborem kraje, je-li jiným způsobem zajištěno

zásobování požární vodou.

3. Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí na němž jsou hydranty

umístěny musí odpovídat těmto požadavkům:

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| |Druh objektu a jeho mezní plocha | Největší | Odběr Q| Potrubí DN |

| Poř. | požárního úseku v m2 | vzdálenost | (l.s-1)| v mm |

| číslo| | hydrantu od | | |

| | | objektu a mezi| | |

| | | sebou v m | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty | 200/400 | 4 | 80 |

| | (kromě skladů) do plochy 120 | | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až | 150/300 | 6 | 100 |

| | 1500, výrobní objekty a sklady | | | |

| | včetně zemědělských objektů do | | | |

| | plochy 500 | | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad | | 9,5 | 125 |

| | 1500, | 120/240 | | |

| | výrobní objekty a sklady včetně | | | |

| | zemědělských objektů o ploše od | | | |

| | 500 do 1500 | | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně | 100/200 | 14 | 150 |

| | zemědělských objektů o ploše nad | | | |

| | 1500 | | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně | 80/160 | 25 | 200 |

| | zemědělských objektů s vysokým | | | |

| | požárním zatížením (p>120 kg/m2) | | | |

| | a současně s plochou větší než | | | |

| | 2500 | | | |

+------+------------------------------------+---------------+--------+------------+

4. U nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu

musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.