NAŘÍZENÍ
           Královéhradeckého kraje
           ze dne 9. října 2002,
  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
    při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

   Rada  Královéhradeckého kraje  v souladu  s ustanovením
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27
odst. 1 písm. f) bod 3. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým
usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

              Článek 1
            Úvodní ustanovení

                § 1

1. Nařízením se stanoví podmínky zajištění požární bezpečnosti pro
  zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních,
  politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí
  a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen
  "akce")1)2)

2. Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením k zabezpečení
  požární  ochrany  při  akcích  odpovídá  právnická osoba,
  podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob,
  včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na
  území kraje; též svolavatel2) (dále jen "organizátor akce").
------------------------------------------------------------------
1) § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zák. č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) nařízení
  vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
2) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
  pozdějších předpisů. 

                § 2

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
  a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn
   opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení
   požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při
   jejím ukončení,
  b) ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně
   nezávadném stavu, včetně  dodržení podmínek stanovených
   smlouvou podle § 3 odst. 4 tohoto nařízení,
  c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor
   určený pro shromažďování většího počtu osob,3)
  d) vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po
   obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se
   za  stavební  konstrukce  považují  také  konstrukce
   přemístitelné  (posuvná stěna  či střecha  apod.) nebo
   krátkodobé,  popřípadě  dočasné  (stanové, kontejnerové,
   buňkové apod.),4)
  e) venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je
   neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo
   vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní
   stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním
   terénem nebo přírodním  prostředím (svah, skála, vodní
   plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném
   prostranství  (dvory  apod.),4)  prostor  na  veřejném
   prostranství i mimo něj pod širým nebem.2)6)

2. Členění akcí podle místa konání a počtu osob:
  a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm.
   c) a d) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se
   zvláštním právním předpisem5),
   1. u něhož z dokumentace ověření stavebním úřadem5) vyplývá
     počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní
     hranice),
   2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem5)
     stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou
     v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento
     počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci
     ověřené stavebním úřadem5) stanovena horní hranice počtu
     osob,  které se  mohou současně  v tomto  prostoru
     vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se
     uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární
     ochraně),
  b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1
   písm. c) a e) tohoto nařízení určeném k tomuto účelu
   v souladu se zvláštním právním předpisem5),
   1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem5) vyplývá
     počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní
     hranice),
   2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem5)
     stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou
     v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento
     počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci
     ověřené stavebním úřadem5) stanovena horní hranice počtu
     osob,  které se  mohou současně  v tomto  prostoru
     vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se
     uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární
     ochraně),
  c) akce ve venkovním  shromažďovacím prostoru, kterých se
   zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném
   prostranství i mimo ně pod širým nebem,2)6) kterých se
   zúčastní 900 osob a více.
------------------------------------------------------------------
2) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
  pozdějších předpisů.
3) Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.
  137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
  ČSN 73 0831.
4) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  ve znění pozdějších předpisů. 

              Článek 2
  Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

                § 3

 1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo),
  který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním
  předpisem7), přičemž nesmí být překročen maximální počet osob
  prokazatelně stanovený podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto
  nařízení.

 2. K pořádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. a písm. b)
  bod 2. tohoto nařízení, v případě, že pro objekt není
  v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice
  počtu osob,  které se mohou současně  v tomto prostoru
  vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení
  rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle § 3 odst.
  5 tohoto nařízení, zpracování identifikační karty prostoru
  (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4 tohoto nařízení.

 3. Při akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení,
  nelze-li zajistit  prokazatelnost nepřekročení maximálního
  počtu zúčastněných osob, zabezpečí organizátor akce požární
  bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

 4. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru
  (stavby,  místa),  kde  se  akce  koná, kromě veřejného
  prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností
  stanoven smlouvou s vlastníkem prostoru.8)

 5. Organizátor  akce prokazatelně  stanoví rozsah  a způsob
  zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu
  plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním
  a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce,
  přičemž  postupuje způsobem  stanoveným zvláštním právním
  předpisem.9)

 6. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných
  podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární
  ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou
  jednotlivou akcí musí  být provedena kontrola dodržování
  stanovených podmínek požární bezpečnosti podle § 3 odst. 10
  tohoto nařízení včetně odstranění zjištěných závad.

 7. Organizátor akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku
  (dále jen "požární hlídka"). Pokud to vyžaduje povaha akce
  (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti
  úniku osob), je povinen zřídit větší počet požárních hlídek.
  Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
  Je-li organizátorem akce2)6) fyzická osoba, pak povinnosti
  k zajištění  požární  bezpečnosti  akce,  stanovené tímto
  nařízením požární  hlídce, zabezpečí tato  fyzická osoba
  prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.10)

 8. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost
  požárních hlídek, zejména je povinen zajistit, aby:
  a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které
    absolvovaly odbornou přípravu,11)
  b) úkoly požární hlídky, včetně určení stanoviště hlídek, byly
    vymezeny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární
    hlídky realizovat a byly vždy stanoveny konkrétní fyzické
    osobě (podrobnosti k  činnostem požárních hlídek jsou
    uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),
  c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární
    hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi
    veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro
    průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

 9. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném
  rozsahu se stanovenými  opatřeními k zabezpečení požární
  ochrany:
  a) účastníky  akce   (např.  rozmístěním  informačních
    a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení,
    které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
  b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární
    hlídky, pořadatelská služba),
  c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení,
    prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické
    zázemí; dále jen "účinkující").

10. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek
  požární bezpečnosti pro akci:
  a) před jejím zahájením (včetně přípravných činností),
  b) v jejím průběhu,
  c) při ukončení akce.

Podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č.
2 tohoto nařízení.

V případě, že

1. byly při  kontrole před zahájením  akce zjištěny závažné
  nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nesmí
  zahájit,
2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední
  nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí
  jiná opatření - organizátor je povinen akci přerušit, popřípadě
  ukončit.  Přerušení nebo  ukončení akce  organizátor akce
  zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly
  ohroženy nebo znemožněny - únik, záchrana osob nebo majetku.

11. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
  organizátor akce dále zajistí:
  a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární
    techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě
    akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být
    vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila
    příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
    východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku
    osob nebo evakuaci, či znemožnila použití odběrního místa
    požární vody,
  b) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo
    stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd
    požární techniky a nedošlo  k zastavení nebo omezení
    přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným
    prostředkům  požární  ochrany,  které  jsou  potřebné
    k provedení zásahu, např. požární hydranty,
  c) rozmístění a umístění12) hasicích přístrojů v potřebném
    množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

12. V případě, že účastník  akce (fyzická osoba) nedodržuje
  podmínky tohoto nařízení, nerespektuje pokyny organizátora,
  požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se
  požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí
  postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.
------------------------------------------------------------------
 2) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
  pozdějších předpisů.
 6) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  ve znění pozdějších předpisů.
 7) Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění pozdějších
  předpisů.
 8) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů.
 9) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
  bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
  o požární prevenci).
10) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
  znění pozdějších předpisů.
11) § 16 a 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů a § 24 vyhlášky ministerstva vnitra č.
  246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti.
12) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti. 

                § 4

1. Při akcích  ve vnitřním shromažďovacím  prostoru, jejichž
  součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou
  efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení
  (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna
  opatření dle § 3 odst. 5 tohoto nařízení, přičemž musí být brán
  zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb,
  dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.13)

2. V prostorách, kde  bylo jako součást  stavby na základě
  dokumentace ověřené stavebním úřadem5) realizováno zvýšení
  požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti
  stavebních  hmot13)  nebo  snížení  hořlavosti  scénických
  materiálů, musí být při kontrole podle § 3 odst. 10 tohoto
  nařízení před zahájením akce k dispozici doklady o existenci
  a dodržení  těchto  úprav  a  o provozuschopnosti požárně
  bezpečnostních zařízení.

3. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností,
  které  by  mohly  představovat  zvláštní  rizika  (např.
  pyrotechnické  efekty, ohňostroje,  plnění balónků plynem,
  elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky
  zvláštních právních předpisů14); plnění balónků plyny, které ve
  směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např.
  vodík, acetylén), je zakázáno.

4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5
  pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost písemně
  oznámena  územně příslušnému  Hasičskému záchrannému sboru
  kraje15), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost
  nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného
  nebezpečí vzniku požáru) zakázat.
------------------------------------------------------------------
 5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
  dozoru.
14) Např. vyhláška Českého báňského  úřadu č. 174/1992 Sb.,
  o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
15) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
  republiky a o změně některých zákonů.
16) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru. 

                § 5

1. Účinkující  a  účastníci  akce  musí dodržovat povinnosti
  vyplývající z předpisů o požární ochraně16), tohoto nařízení
  a dalších  pokynů  organizátora  akce  vztahujících  se
  k zabezpečení požární ochrany,  požární hlídky nebo členů
  pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci
  jakékoliv látky nebo předměty, které by mohly být použity jako
  zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které
  mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví
  a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí
  fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru17).
------------------------------------------------------------------
16) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru.
17) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

              Článek 3
               Sankce

                § 6

1. Poruší-li  organizátor  akce  jako  právnická  osoba nebo
  podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením,
  může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 zákona č.
  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li  organizátor akce  jako fyzická  osoba podmínky
  stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle
  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
  předpisů. 

              Článek 4
      Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

                § 7

1. U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor
  akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má
  akce  uskutečnit,  zprávu  o  zajištění  podmínek požární
  bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před
  zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího
  konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální
  území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu
  i územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

2. Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu
  s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární
  ochrany stanovených  předpisy o požární  ochraně a tímto
  nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
  účinek.

3. Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více
  krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle
  nařízení  dotčených  krajů,  kterými  se stanoví podmínky
  k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
  větší počet osob.

4. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární
  ochraně16)  a  dodržování  podmínek  požární  bezpečnosti
  stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje
  organizátor akce.

5. Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto
  nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po
  nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena
  před nabytím jeho účinnosti.

6. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.
------------------------------------------------------------------
16) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru.


           Ing. Pavel Bradík, v.r.
             hejtman kraje

          Ing. Vladimír Derner, v.r.
           zástupce hejtmana kraje 

 

               Příl.1

      Podrobnosti při zřizování požární hlídky
        a stanovení úkolů organizátora akce

I. Zřizování požární hlídky

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno
  v § 3 odst. 7 tohoto nařízení, nebo z jedné osoby je možné
  pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce
  mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do
  požární hlídky,

b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních
  hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na
  konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních
  prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet
  účastníků, členitost únikových komunikací,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které
  musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů,

d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti
  v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  ani tyto požívat během výkonu činnosti,17)

e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně
  označeni rukávovou  páskou (nebo jiným  vhodným způsobem)
  s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA"  (doporučen je červený podklad
  s černým nebo bílým nápisem),

f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně,
  konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob
  zařazených do požární hlídky.
------------------------------------------------------------------
17) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

II. Úkoly požární hlídky a velitele požární hlídky

Velitel:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle § 3 odst. 10 tohoto
  nařízení ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem a pořízení
  záznamů  o  jejich  provedení  a  výsledcích  (zjištěných
  skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném
  dokumentu. Dále zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu
  provedli. Záznam musí obsahovat vždy datum a čas, jména členů
  požární  hlídky,  stav  prostoru  (objektu) včetně popisu
  případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením
  akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito
  potvrdí svým podpisem,

d) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení
  akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito
  potvrdí svým podpisem.

Požární hlídka:

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních
  úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných
  únikových komunikací  a východů včetně  funkčnosti jejich
  vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní,
  hydrantových  systémů) a  vyžaduje předložení  příslušných
  podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených
  povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v případě
  nebezpečí z prodlení také podle § 3 odst. 10 písm. b) tohoto
  nařízení,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné
  seznámení  s  charakterem  akce,  s  místem konání akce,
  s dokumentací nebo dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky
  požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky,
  požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační
  plán,  dokumentace  prokazující  provozuschopnost  požárně
  bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami
  stanovenými tímto nařízením). Vymezení dokumentů, o které se
  jedná, je povinností organizátora akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu
  před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce  označení rukávovou páskou "POŽÁRNÍ
  HLÍDKA".

Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně. 

               Příl.2

   Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10)
             tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

a) před zahájením akce

1. v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně
  způsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona o požární ochraně a § 12
  vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné
  kontroly  dodržování  předpisů  o  požární ochraně formou
  preventivních  požárních  prohlídek,  jejichž  součástí je
  prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy
  o požární ochraně,

2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro
  konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů
  včetně  jejich  označení,  stav  příjezdových  komunikací
  a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů,
  úplnost  vybavení hydrantových  systémů, úplnost  označení
  příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny
  ve vztahu k požární ochraně.

b) v průběhu

1. provádět kontroly podle předem stanovených konkrétních postupů
  s ohledem na druh, rozsah akce a stanovení odpovědnosti při
  odstraňování  případných nedostatků  v zabezpečení požární
  ochrany zjištěných kontrolou v době konání akce (např. bude-li
  zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na
  příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování
  nebo odtah vozidla),

2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává
  bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto
  nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by
  v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana
  osob nebo majetku, je organizátor povinen zajistit přerušení
  akce  nebo její  ukončení tak,  aby nenastalo  nebezpečí
  z prodlení.

Záznam o případných zjištěních je nutno provést jako součást
záznamu o kontrole při ukončení akce. 

               Příl.3

    Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva
      o stanovení podmínek požární bezpečnosti

   Podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto nařízení musí být zpráva
o stanovení podmínek požární bezpečnosti předložena obci, v jejímž
katastrálním území se má akce uskutečnit (případně příslušnému HZS
kraje) v případě, že se jedná o:

1. akce pořádané podle zákona o právu shromažďovacím2), např.
  průvody a manifestace,
2. shromáždění související s poskytováním služeb (např. trhy,
  tržnice, jarmarky),
3. kulturní a sportovní akce pořádané mimo prostory k těmto účelům
  určené5),
4. jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1. až 3.
  (např. poutě),
5. objekty a zařízení, která jsou přemístitelná a krátkodobého
  charakteru (např. lehké montované výstavní haly, pneumatické
  haly, velké stany).
------------------------------------------------------------------
2) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
  pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

               Příl.4

      Obsah identifikační karty prostoru (stavby)
      pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení

   Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním
úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně
v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci
vymezení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz
§ 3 odst. 5 tohoto nařízení) zpracování identifikační karty
prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo a jakým způsobem
 oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací
 a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,
- počet,  situování,  kapacita  (šířky)  únikových komunikací
 a východů  včetně  pokynů  k  zabezpečení  jejich  trvalé
 provozuschopnosti,
- rozmístění, typ (D25, C 52) vnitřního hydrantového systému;
 umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,
- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
- informace o  dalších věcných prostředcích  požární ochrany
 a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu nebo
 prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody,  plynu, topení, rozvodných zařízení
 elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
- seznam a  rozmístění použitých výstražných  a informačních
 tabulek.

   Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby
požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí
odborné přípravy požární hlídky.