NAŘÍZENÍ
           Královéhradeckého kraje
           ze dne 9. října 2002,
  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
      v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

   Rada  Královéhradeckého kraje  v souladu  s ustanovením
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27
odst. 1 písm. f) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým
usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

              Článek 1
            Úvodní ustanovení

                § 1

             Předmět úpravy

1. Tímto  nařízením  se  stanovují  podmínky  k  zabezpečení
  a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době
  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

2. Za dodržení souhrnu opatření stanovených tímto nařízením ke
  snížení,  zamezení vzniku  a rozšíření  požáru odpovídají
  právnické osoby, podnikající fyzické osoby, které provozují
  svoji činnost na území kraje, dále fyzické osoby, obce,
  instituce a úřady, které v době zvýšeného nebezpečí vzniku
  požáru jsou oprávněny iniciovat vyhlášení tohoto nebezpečí
  a spolupracují s Hasičským záchranným sborem a dalšími orgány
  Královéhradeckého kraje v souladu s tímto nařízením. 

                § 2

         Doba zvýšeného nebezpečí požáru

   Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí:
a) období mimořádných klimatických podmínek,
b) období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě do
  jeho úplné likvidace. 

              Článek 2
       Stanovení podmínek požární bezpečnosti
        v době zvýšeného nebezpečí požáru

                § 3

     Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období
        mimořádných klimatických podmínek

1. Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období,
  v jehož důsledku existuje zvýšené nebezpečí vzniku požárů
  v přírodním  prostředí. Jedná  se zejména  o období  bez
  déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým
  počasím.

2. Pro období mimořádných klimatických podmínek se stanovují
  protipožární opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto nařízení.

3. Počátek a ukončení období mimořádných klimatických podmínek
  vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje na základě návrhu
  ředitele Hasičského záchranného sboru kraje. Zveřejnění se
  provede způsobem v místě obvyklým. 

                § 4

     Stanovení podmínek požární bezpečnosti v období
     sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy

   Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádějící
sklizeň a skladování pícnin, obilovin a slámy zajistí v období
přípravy sklizně, při posklizňové úpravě a následném skladování
splnění podmínek požární bezpečnosti uvedených v příloze č. 2
tohoto nařízení. 

                § 5

       Stanovení podmínek požární bezpečnosti
         při rozdělávání otevřených ohňů

1. Právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním
  fyzickým osobám se zakazuje po celý rok vypalovat křoviny,
  trávu, plevel a suchý rákos. Dále je zakázáno pálení sena,
  slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení
  průmyslových  odpadů  (např.  umělé  hmoty,  pryže, látek
  z uhlovodíků apod.). Pro spalování látek přírodního charakteru
  na hromadách se stanovují podmínky požární bezpečnosti uvedené
  v příloze č. 3 tohoto nařízení.

2. Pro rozdělávání ohňů v  přírodním prostředí se stanovují
  podmínky požární bezpečnosti uvedené v příloze č. 4 tohoto
  nařízení.

3. Pro pálení zbytků po lesní těžbě se stanovují podmínky požární
  bezpečnosti specifikované v příloze č. 5 tohoto nařízení. 

              Článek 3
               Sankce

                § 6

1. Poruší-li právnická osoba  nebo podnikající fyzická osoba
  podmínky stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta
  ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením,
  může jí být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb.,
  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

              Článek 4
      Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

                § 7

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

           Ing. Pavel Bradík, v.r.
             hejtman kraje

          Ing. Vladimír Derner, v.r.
          zástupce hejtmana kraje 

 

               Příl.1

       Podmínky požární bezpečnosti v období
        mimořádných klimatických podmínek

V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních
  pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená
  místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních
  pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování  odpadů a  dalších hořlavých  látek na  volném
  prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních
  porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto
  ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena
  k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků
  nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím
hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující
podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:
1. pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné
  přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které
  nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím
  úletu karbonu z výfukového potrubí;

b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit
  jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa
  k hašení lesních požárů,
2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.

Obce  jsou  povinny  zajistit  následující  podmínky požární
bezpečnosti:

1. zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru
  dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje podle požárního
  poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,
2. zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na
  katastrálním území  obce po celou  dobu trvání zvýšeného
  nebezpečí vzniku požárů,
3. způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení
  období mimořádných klimatických podmínek. 

               Příl.2

  Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
  provádějících sklizeň a skladování pícnin, obilovin a slámy
  pro zabezpečení stanovených podmínek požární bezpečnosti

I. V období přípravy sklizně

   Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období přípravy
sklizně jsou tyto osoby povinny:

1. provést školení zaměstnanců podílejících se na sklizňových
  pracích a zaměstnanců provádějících zabezpečení požární ochrany
  v mimopracovní  době,  pokud  nebylo  provedeno  v  rámci
  periodického školení podle platných právních předpisů na úseku
  požární ochrany,

2. provést požární preventivní prohlídky ve všech provozních
  a skladových objektech se záznamem do požární knihy, v případě
  zjištěných  závad  provést  jejich  neprodlené odstranění,
  nejpozději však do sklizňových prací,

3. zajistit vybavení provozů, skladů a strojů potřebnými hasebními
  prostředky a prostředky pro měření teplot skladované píce
  a obilovin,

4. prověřit vybavenost a akceschopnost vlastní jednotky požární
  ochrany (pokud je zřízena), stav vodních zdrojů k hašení,
  příjezdových komunikací k těmto zdrojům a funkčnost vlastní
  ohlašovny požáru,

5. zabezpečit  označení  objektů  pro  skladování  a  úpravu
  zemědělských  plodin výstražnými  tabulkami (zákaz kouření
  a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz vstupu nepovolaných
  osob),

6. zajistit provoz posklizňových linek, sušiček obilí a píce,
  řezaček,  vzduchových  dopravníků,  čističek  a  zařízení
  používaných při sklizni v souladu s požárně bezpečnostními
  předpisy pro jejich obsluhu, provoz a údržbu,

7. zajistit, aby s těmito předpisy byli prokazatelně seznámeni
  zaměstnanci, kteří jsou pověřeni obsluhou těchto zařízení.

II. V  období sklizně,  při posklizňové úpravě  a následném
  skladování

   Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období sklizně,
při posklizňové úpravě a následném skladování jsou tyto osoby
povinny:

1. zajistit  přednostní  zahájení  sklizně  dozrálých  pícnin
  a obilovin na místech podél železničních tratí a veřejných
  komunikací,

2. zajistit dodržování bezpečnostních vzdáleností volných skladů
  (stohů) sena a slámy od vybraných druhů objektů účelové
  a bytové zástavby, lesů a komunikací, podle platných právních
  předpisů na úseku požární ochrany,

3. zajistit důkladné uzavírání naskladněných stodol a skladů,
  v nichž se nepracuje, a učinit příslušná opatření k zamezení
  vstupu nepovolaných osob, zejména dětí,

4. zabezpečit technická a organizační opatření k zamezení styku
  hořlavých materiálů (seno, sláma, prach) s horkými částmi
  spalovacích motorů, především u strojů pracujících trvale
  v provozu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,

5. využívat pro uskladňování sena, slámy a obilovin pouze objekty,
  které byly k tomuto určeny zvláštními předpisy [zákon č.
  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
  zákon) ve znění pozdějších předpisů],

6. zabezpečit lapače jisker výfuků spalovacích motorů (pokud není
  vestavěn nebo se jedná o přeplňovaný motor) a jejich používání
  při určených pracích,

7. zabezpečit dodržování technologie dosoušení a skladování píce
  a slámy, včetně předepsaného měření teplot, a to nejméně
  v rozsahu těchto podmínek:
  a) při naskladňování píce vzduchovými dopravníky do skladů
    nesmí píce procházet přes oběžné kolo dopravníku, vlhkost
    píce nesmí přesáhnout 25 %,
  b) teplota v dosoušené píci se měří tepelnými čidly nebo
    hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné
    píce,
  c) teplota v dosoušené píci se měří nejméně jednou denně
    v prvém měsíci po ukončeném naskladnění, další dva měsíce
    se měří jednou týdně při vypnutých ventilátorech, měřicí
    body je třeba průběžně měnit,
  d) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí
    sekce seníku (za sekci se považuje část seníku o objemu
    píce do 2 000 m3),
  e) do skladů bez dosoušecího zařízení se může naskladňovat
    píce s vlhkostí do 16 %, v tom případě se měří teplota
    jednou týdně po dobu dvou měsíců po ukončeném naskladnění,
    v případech, kdy není prokázána vlhkost skladovaného sena
    (slámy) do 16 %, měří se teplota nejméně jednou denně
    v prvém měsíci po ukončeném naskladnění, další dva měsíce
    se měří jednou týdně,
  f) jestliže se při kontrolním měření teplot zjistí ložisko
    zvýšené teploty přes 65 st.C, musí se vypnout ventilátory
    a vyskladnit přehřátá píce, ochlazená a překontrolovaná
    píce se může vrátit zpět do skladu,
  g) jestliže se zjistí zvýšení teploty nad 90 st.C, provede se
    vyskladnění píce za asistence jednotky požární ochrany
    a případ se neprodleně oznámí na místně příslušné operační
    středisko Hasičského záchranného sboru kraje,
  h) o výsledku měření teplot  se vede prokazatelný záznam
    v knize měření, který obsahuje název skladovacího objektu,
    datum a čas měření teplot všech měřených míst a podpis osob
    provádějících měření (záznamy o měření musí být uschovány
    nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění píce, za
    prokazatelný záznam se považuje i záznam z elektronického
    měřícího zařízení za předpokladu, že bylo řádně zrevidováno
    a seřízeno odborně způsobilou osobou, zaznamená se první
    a poslední naskladnění),
  ch) jednopodlažní sklady sena a sklady v půdních prostorách,
    které nejsou vybaveny dosoušecím zařízením, mohou být
    využívány pro skladování píce s vlhkostí do 16 %,
  i) uskladněná píce musí být chráněna proti vlhkosti,
  j) seníku lze využívat pro skladování a dosoušení slámy při
    dodržení podmínek pro skladování a měření teplot píce,
  k) prostředky určené pro naskladňování a vyskladňování píce ve
    skladech, při pojíždění na  poli a při sklizni píce
    a obilovin musí být opatřeny účinným lapačem jisker, pokud
    výrobce těchto prostředků nestanoví jinak,
  l) ve všech skladech sena a slámy a do vzdálenosti 12 m od
    nich je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit
    a vykonávat jiné požárně nebezpečné činnosti, tento zákaz
    musí být vyznačen příslušnými tabulkami,
  m) pro umístění stohu se volí suché a vyvýšené místo,
  n) objem stohu nesmí přesáhnout 4 000 m3,
  o) jako jeden volný sklad (stoh) se považuje skupina stohů,
    jejichž celkový objem je nejvýše 4 000 m3, přičemž vzájemná
    vzdálenost těchto stohů ve skupině nesmí být menší než 6 m,
  p) za stoh se považuje volná skládka o objemu 50 m3 a více,
  r) požární bezpečnost u stohu po dobu naskladňování musí být
    zajištěna voznicí  s vodou (sudy,  fekální vůz) nebo
    dostatečným počtem hasicích přístrojů, džberů na vodu,
    jakož i dalším potřebným nářadím (lopaty, krumpáče, rýče
    apod.),
  s) k dopravě sena a slámy na stoh a do objektů se smí používat
    jen takových vzduchových dopravníků, které mají oběžné kolo
    staticky a dynamicky vyvážené a všechny pohyblivé části
    opatřeny ochrannými kryty,
  t) dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo
    zabráněno možnosti vniknutí cizího tělesa do stroje, které
    by mohlo způsobit požár jiskřením,
  u) naskladňování  stohu vzduchovými  dopravníky nesmí být
    prováděno za silného větru z důvodu nežádoucího úletu
    naskladňované hmoty,
  v) při přerušení a ukončení prací při naskladňování musí být
    okolí stohu a objektu zbaveno úletu,
  w) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení
    naskladňování provedeno jeho  oborání ochranným pruhem
    o šíři nejméně 10 metrů z důvodu přenosu požáru, ochranný
    pruh musí být zbaven snadno zápalných látek;

8. zabezpečit,  aby stroje  a zařízení  při sklizni, úpravě
  a skladování zemědělských plodin byly provozovány a ošetřovány
  v souladu s návodem výrobce a těmito následujícími opatřeními
  k zajištění požárně bezpečného provozu:

sklízecí mlátičky - kombajny

- obsluha musí pravidelně sledovat dodržování všech protipožárních
 opatření jak při pracovním nasazení, tak i při každém zastavení,
- stroj musí být vybaven minimálně dvěma kusy hasicích přístrojů,
 s celkovou náplní minimálně 12 kg hasiva a lopatou,
- pohonné hmoty smějí být doplňovány jen na určeném místě, a to
 při zastaveném chodu motoru a vypnutém zapalování,
- motor stroje je nutno  pravidelně čistit od prachu, plev
 a dalších nečistot,
- při každé pracovní přestávce je nutné překontrolovat teplotu
 ložisek, hřídele (namotání slámy), napnutí klínových řemenů
 a těsnost palivového potrubí,
- jakékoliv opravy na stroji se musí provádět ve vzdálenosti
 alespoň 30 metrů od obilných porostů a jiných hořlavých látek,
 a to za pohotovosti hasicích přístrojů,
- osádce stroje je zakázáno kouřit,
- při skupinovém nasazení sklízecích strojů (více než pět) musí
 být zajištěna zásoba vody k hašení (požární nádrž, cisterna)
 a zabezpečen pluh  s tažným strojem  k případnému vyorání
 ochranného pruhu na poli;

řezačky

- pravidelně provádět čištění, zbavovat jejich pohyblivé části od
 slámy, provázků, nečistot  a kontrolovat napnutí klínových
 řemenů,
- řezačky-metače, senomety musí být umístěny podle návodů výrobců,
 nejméně však 4 metry od stohů nebo skladovacích objektů, nesmí
 dojít k zasypání těchto strojů naskladňovanou hmotou,
- v blízkosti stroje musí být nejméně dvě vědra naplněná vodou
 určená pro likvidaci požáru vzniklého ve stroji,
- po skončení pracovní směny a v pracovních přestávkách je třeba
 řezačky-metače a senomety odpojit od elektrické sítě;

čističky a sušičky obilí

- ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení musí být dodržována
 čistota, pořádek a odstraňován prach,
- zařízení musí být vybavena vhodným typem a dostatečným počtem
 hasicích přístrojů,
- v prostoru zařízení je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň,
- k provozu se smí používat jen technicky nezávadných zařízení, je
 zakázáno zasahovat různými úpravami do konstrukce zařízení,
- zařízení musí být užíváno podle návodu výrobce,
- zařízení nesmí být za provozu zanecháno bez dozoru,
- v případě, že jsou k  provozu zařízení používány hořlavé
 kapaliny, musí jejich uložení odpovídat ustanovením platné ČSN;

sklady obilí

- ke skladování obilí smějí být používány pouze objekty, které
 jsou pro  tento účel schváleny  podle zvláštních předpisů
 (stavební zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- při skladování většího množství obilí v pytlích musí být pytle
 kladeny do hranic a jednotlivé hromady podloženy trámky nebo
 paletami, aby bylo zajištěno proudění vzduchu,
- okolí skladu je nutno zbavovat prachu, plev a jiného hořlavého
 materiálu,
- ve skladu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
- prostor skladu obilí nesmí být současně využíván k jiným účelům
 (odstavování motorových vozidel, skladování jiných hořlavých
 látek apod.);

elektrická instalace

- ve všech objektech určených pro zemědělskou výrobu a skladování
 je  nutné  provádět  pravidelné  revize  elektroinstalací
 a hromosvodů ve smyslu platné ČSN,
- rozvodné skříně, krabice, zásuvky apod. je nutné pravidelně
 čistit od organického prachu, pavučin a jiných nečistot,
- žárovky osvětlovacích těles v prostorách s hořlavými látkami,
 např. sklady sena, slámy, obilí apod., musí být opatřeny
 ochrannými skleněnými kryty,
- v případě nebezpečí zarovnání nebo zafoukání osvětlovacího
 tělesa senem nebo slámou  je nutné toto těleso odstranit
 (zrušit),
- je zakázáno používat opravované pojistky,
- pohyblivé přívody se musí před vlastním kladením zkontrolovat,
 jestli nejsou poškozeny,
- vedení pohyblivých přívodů se musí klást tak, aby nebyly
 vystaveny mechanickému poškození a nepřekážely při použití
 v prostoru, v nichž jsou použity,
- pohyblivé přívody nesmějí ležet na zemi tam, kde je možné jejich
 mechanické poškození při obvyklém používání prostoru, ani na
 podkladu, který by mohl porušovat pláště pohyblivých přívodů
 (ostré předměty, ostrohranný štěrk aj.),
- při zavěšování pohyblivých přívodů  musí být tyto uloženy
 v takové výši a s takovým průhybem, aby nepřekážely při běžném
 provozu, při rozpětí přes 5 metrů mezi podpěrami musí být vedení
 zajištěno proti posunutí a při rozpětí větším jak 15 metrů je
 nutno vedení zavěsit na nosné lano, není-li použito zvláštní
 samonosné šňůry. 

               Příl.3

    Podmínky požární bezpečnosti při spalování látek
        přírodního charakteru na hromadách

   Při spalování látek přírodního charakteru na hromadách se
stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
  v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící
  přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov
  a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen
  a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem
  na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření
  požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství
  předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
  kraje.

   Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení zvláštních předpisů
upravujících znečišťování životního prostředí, např. zákon č.
17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

               Příl.4

    Podmínky požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů
           v přírodním prostředí

   Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují
následující podmínky požární bezpečnosti:

1. při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny
  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru;

2. při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny
  dodržovat tyto podmínky:
  a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých
   látek,
  b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší
   mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby,
  c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
  d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve
   vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí,
   strniště, sena, vysoké suché trávy,
  e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití
   vodou nebo zasypáním zeminou,
  f) oheň  nesmí být  rozděláván za  dlouhotrvajícího sucha
   a větrného počasí;

3. rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských
  táborech apod. je možné pouze na určených místech. Tato místa
  musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
  která provozuje činnost ve výše uvedených objektech. 

               Příl.5

 Podmínky požární bezpečnosti při pálení zbytků po lesní těžbě

   Pro pálení zbytků po lesní těžbě (ruční i strojní pálení
klestu) se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

 1. místo pálení zbytků určuje příslušný lesní zaměstnanec,
 2. místo pálení zbytků musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo
  dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých
  částic apod.
 3. ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího
  okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru,
  který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na
  minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou
  dobu pálení a dále po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí
  přesáhnout 2 metry,
 4. v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden
  zaměstnanec může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru
  pálení musí být min. 2 zaměstnanci a po dobu pálení se nesmí
  z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště  musí být od lesa
  vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru. Pokud vzniklá
  situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od lesa,
  je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními
  opatřeními,
 5. silnější zbytky  musí být rozřezáním  upraveny tak, aby
  nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
 6. pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně
  a duševně způsobilé  tuto činnost vykonávat  a musí být
  prokazatelně seznámeny s technicko-organizačními opatřeními
  pro pálení zbytků,
 7. při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu
  1+1, tato hlídka může být ustanovena ze zaměstnanců, kteří
  provádí pálení, před prováděním pálení musí členové požární
  hlídky absolvovat odbornou přípravu. V nočních hodinách může
  být požární hlídka tvořena pouze jedním zaměstnancem, který
  bude disponovat prostředky pro přivolání pomoci (např. mobilní
  telefon apod.),
 8. musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek, na
  místě pálení  musí být k  dispozici výpis z  požárního
  poplachového plánu pro obec, v jejímž katastru se místo pálení
  nachází,
 9. na místě pálení musí být k dispozici "požární voda" (sudy
  naplněné vodou,  vědra na vodu  apod.), přenosné hasící
  přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a likvidaci
  požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),
10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny pálení
  klestu, včetně navrhovaných opatření, předem oznámit územně
  příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Hlášení o pálení musí obsahovat:

1. datum a čas pálení,
2. druh spalované látky,
3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území,
  místní název),
4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě
  požární jednotka s technikou),
5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební
  prostředky a hasební látka,
6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
7. uvedení  nejkratších a  nejvhodnějších příjezdových  cest,
  orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními
  podmínkami.