NAŘÍZENÍ
           Královéhradeckého kraje
           ze dne 9. října 2002,
  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
 v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje

   Rada  Královéhradeckého kraje  v souladu  s ustanovením
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27
odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 9. října 2002 svým
usnesením vydání tohoto závazného nařízení kraje:

              Článek 1
            Úvodní ustanovení

                § 1

             Předmět úpravy

1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení
  požární ochrany v budovách  zvláštního významu. Jedná se
  o stanovení souhrnu opatření,  kterými se vymezuje rozsah
  a způsob zabezpečení těchto budov v souladu s předpisy požární
  ochrany.

2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v budovách
  zvláštního významu odpovídají právnické osoby a podnikající
  fyzické osoby (dále jen provozovatel), které využívají prostory
  k provozování činnosti v daných budovách. Povinné subjekty
  zajišťují plnění povinností na úseku požární ochrany ve smyslu
  zákona o požární ochraně.1)
------------------------------------------------------------------
1) § 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů. 


                § 2

        Definování budov zvláštního významu

   Za budovy zvláštního významu pro účely tohoto nařízení jsou
považovány budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat:
a) ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami,
b) ohrožení základních funkcí orgánů státní správy,
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
d) ohrožení objektů, jejichž funkce je v daném regionu jinými
  prostředky nenahraditelná. 

                § 3

        Členění budov zvláštního významu

1. Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení
  zásobování obyvatel základními životními potřebami2):
  a) budovy elektráren, sloužící k dodávce energie, její výrobě,
   nebo budovy, na nichž uvedené funkce závisí, o výkonu 200 MW
   a vyšší,
  b) rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440
   a 220 kV,
  c) velmi vysokotlaké regulační stanice plynu - soubor strojního
   zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního
   velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký nebo
   vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu
   s předem nastavenými hodnotami, včetně stavební části,
  d) budovy tepláren, sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2
   000 bytových jednotek a více, nebo budovy, na nichž uvedené
   funkce závisí,
  e) zdravotnická zařízení - nemocnice.3)

2. Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení
  základních funkcí orgánů státní správy:
  a) úřady kraje,
  b) Ústřední banka České republiky (tj. Česká národní banka4)),
  c) zeměměřický úřad a katastrální úřady,5)
  d) česká správa sociálního zabezpečení,
  e) archivy.6)

3. Budovy,  u  kterých  by  případný  požár  mohl  znamenat
  nenahraditelné ztráty na kulturních památkách7):
  a) kulturní památky - nemovité i movité věci, popř. jejich
   soubory, které jsou Ministerstvem kultury prohlášeny za
   kulturní památky,
  b) národní kulturní památky - kulturní památky prohlášené
   nařízením vlády České republiky za národní kulturní památky.

4. Budovy, jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky
  nenahraditelná:
  a) objekty, v nichž je zajišťována činnost složek Integrovaného
   záchranného systému,
  b) sklady prostředků ochrany obyvatelstva.
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
  stavy.
3) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
  předpisů.
4) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
  předpisů.
5) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních úřadech,
  ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
7) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
  pozdějších předpisů. 

              Článek 2
       Stanovení podmínek požární bezpečnosti
     a podmínek pro hašení požáru a pro záchranné
        práce v budovách zvláštního významu

                § 4

      Vytvoření podmínek pro provedení rychlého
   a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu
            a záchranných prací

   K vytvoření podmínek pro provedení rychlého a účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací je
provozovatel povinen:

1. Písemně stanovit podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární
  ochrany k provedení případného zásahu v budově zvláštního
  významu, zejména k překonání bezpečnostních bariér, které budou
  v takových budovách  zřízeny apod.; tyto  podklady předat
  Hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen HZS).

2. Vymezit možná kolizní místa v budově z hlediska zásahu jednotky
  požární ochrany  nebo místa, u  kterých lze předpokládat
  komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku
  požární ochrany. Při jejich vymezení je nutno spolupracovat
  s HZS kraje a podklady předat HZS kraje.

3. Neprodleně hlásit  na místně příslušný  územní odbor HZS
  Královéhradeckého kraje jakékoliv změny oproti původnímu stavu
  v obsahu dokumentů předaných HZS. Jedná se např. o změny na
  příjezdových komunikacích k budově, na nástupních plochách
  u budovy, přístupu k nim nebo v příjezdu ke zdrojům vody pro
  hašení požárů nebo jejich nedostatečnosti.

4. Provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve lhůtách
  zkrácených oproti lhůtám stanovených příslušnými předpisy8).

  Lhůty se stanoví následovně:
  a) v budovách, kde  jsou provozovány činnosti  s vysokým
   požárním nebezpečím, se pravidelné preventivní prohlídky
   provádějí minimálně 1x za měsíc,
  b) v budovách, kde jsou  provozovány činnosti se zvýšeným
   požárním nebezpečím, se pravidelné preventivní prohlídky
   provádějí minimálně 1x za tři měsíce,
  c) v budovách, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného
   požárního nebezpečí, se pravidelné preventivní prohlídky
   provádějí minimálně 1x za půl roku.

5. Provádět kontrolu únikových komunikací, vnějších a vnitřních
  zásahových cest, včetně žebříků, přístupnosti k nim, jejich
  provozuschopnosti (i v zimním období), správnosti značení ve
  lhůtě nejméně 1x měsíčně. K plnění této povinnosti určit,
  o které části vně i uvnitř budovy se jedná, jaké nároky jsou na
  ně kladeny a co představuje žádoucí stav.
------------------------------------------------------------------
8) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení
  podmínek požární bezpečnosti  a výkonu státního požárního
  dozoru. 

                § 5

       Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt
             a pohyb osob

   V budovách zvláštního významu, kde jsou provozovány činnosti
se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
provozovatel stanoví podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob
v budově. Pokud se bude jednat o budovy, ve kterých jsou složité
podmínky pro zásah, zajistí provádění cvičného požárního poplachu
minimálně 1x za rok. 

              Článek 3
               Sankce

                § 6

1. Poruší-li provozovatel nebo vlastník budovy zvláštního významu
  jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky
  stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu
  ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
  zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Poruší-li provozovatel nebo vlastník budovy zvláštního významu
  jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu
  být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
  ve znění pozdějších předpisů. 

              Článek 4
      Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

                § 7

1. Nařízení kraje definuje v obecné podobě "budovy zvláštního
  významu", bez konkretizace jednotlivých budov. Ve smyslu tohoto
  nařízení kraje jsou vypracovány přílohy jako neveřejný seznam,
  ve kterém jsou jednotlivé objekty určeny.

2. Všem vlastníkům a provozovatelům budov zvláštního významu bude
  předepsaným způsobem doručeno oznámení, že byli do tohoto
  neveřejného seznamu zahrnuti.

3. Seznam budov zvláštního významu bude k dispozici na Krajském
  úřadě Královéhradeckého kraje a územně příslušném Hasičském
  záchranném sboru kraje.

4. Provozovatel budovy zvláštního významu může přenést povinnosti
  vyplývající z tohoto nařízení na vlastníka budovy zvláštního
  významu, a to uzavřením smlouvy.

5. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2002.

           Ing. Pavel Bradík, v.r.
             hejtman kraje

          Ing. Vladimír Derner, v.r.
          zástupce hejtmana kraje