obrázek hlásiče

10. února 2005
Čerpáno ze Statistické ročenky HZS královéhradeckého kraje územního odboru Jičín za rok 2004

Statistika události v okrese Jičín za rok 2004

V roce 2004 vzniklo v okrese Jičín celkem 939 událostí. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 152 případů požárů s celkovou škodou 58,462 300 Kč. Při požárech bylo zraněno 13 osob. Žádná osoba nebyla usmrcena. Dále bylo provedeno 475 technických zásahů, kde hasiči likvidovali i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku. Dále bylo zaznamenáno 247 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek apod.

Ve 36 případech se jednalo o planý poplach, kdy hasiči vyjížděli k nahlášené události, která se nepotvrdila. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo zachráněno 62 osob a 112 jich museli hasiči evakuovat. Uchráněné hodnoty dosáhly výše přes 204 mil. Kč.

V porovnání s rokem 2003 vzniklo v roce 2004 o 10 událostí více, ale o 44 případů požárů méně. Škody způsobené požárem jsou však o 48,315 800 Kč vyšší.obrázek hlásiče

9. března 2004
Čerpáno ze Statistické ročenky HZS královéhradeckého kraje územního odboru Jičín za rok 2003

Statistika události v okrese Jičín za rok 2003

Za období od 1.1.2003.do 31.prosince 2003 došlo na území okresu Jičín celkem k 929 událostem. Z tohoto celkového počtu bylo 923 událostí likvidováno za účasti jednotek požární ochrany a 6 události byly likvidovány občany bez účasti jednotky požární ochrany.

Ve srovnání s rokem 2002 se počet událostí zvýšil o 4 tj. o 0,43 %. Toto zvýšení je ovlivněno například nárůstem počtu zásahů u požárů o 56,8 %, technických havárií o 1,2 %. Naproti tomu, ale došlo ke snížení počtu zásahů u dopravních nehod o 0,74 %, úniků látek o 29,27 % a planých poplachů o 29,31 %, živelných pohrom o 100 %.

Požáry s účastí jednotky PO   190
Požáry bez účastí jednotky PO   6
Požáry celkem   196
Dopravní nehody   267
Živelná pohroma   0
Únik nebezpečné chemické látky   29
Technická havárie   392
Radiační havárie a nehoda   0
Ostatní mimořádné události   4
Planné poplachy   41
Události celkem   929

Rozbor požárů v roce 2003 na okrese Jičín

V roce 2003 vzniklo na okrese Jičín celkem 196 požárů a celková přímá škoda byla vyčíslena finanční částkou ve výši 10 156 500, — Kč. Následná škoda vzniklá po požárech činila 210 000,-Ke. Při srovnání s rokem 2002 se počet požárů zvýšil o 71 tj. O 56,8 %, škody na hodnotách jsou nižší o 13 762 500,- Kč tj. o 57,54 %. Průměrná škoda na jeden požár činí 51 819,— Kč a při srovnání s rokem 2002 došlo ke snížení o 139 536,— Kč.
Rychlými zásahy jednotek hasičského záchranného sboru KH kraje územního odboru Jičín. hasičského záchranného sboru podniků, sboru dobrovolných hasičů obcí i podniků bylo uchráněno materiálních hodnot za více jak 55 390 000,— Kč.

Při požárech v roce 2003 byla 1 osoba usmrcena a 11 osob bylo zraněno. Ve srovnání s rokem 2002 se počet usmrcených osob zvýšil o 1, počet zraněných osob zůstal stejný jako v minulém roce.obrázek hlásiče

1. března 2004

Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění

Dne 3. března 2004 ve 12.00 hodin proběhne na území města Nové Paky a v celé České republice akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění. Rozezvučí se více než 4 000 sirén 140-ti vteřinovým nepřerušovaným tónem. V souladu s novou vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva budou tyto zkoušky prováděny pravidelně vždy první středu v měsíci.

obrázek hlásiče

22. května 2003
Převzato z Hasičských novin

Ustavující schůze se konala v N. Pace

Sdružení chce pomáhat
Dne 14. února 2003 byly ministerstvem vnitra zaregistrovány stanovy nového sdružení občanů s názvem Záchranný sbor Česká republika.
Dle stanov je cílem a předmětem činností pomoc bližnímu, poskytování pomoci při záchranných a obdobných činnostech souvisejících s ohrožením života, zdraví a majetku občanů České republiky i v zahraničí. Ustavující schůze se sešla po zaregistrování dne 28. března 2003 v Nové Páce, celkem na ní bylo přítomno 23 řádných členů a jeden přispívající.

Zvoleno bylo velení sboru ve složení:
velitel Záchranného sboru České republiky : Ján Chlebo,
zástupce velitele: Vlastimil Malina,
členové velení sboru: J. Klinkovský, S. Novotný, P. Kupka,, J. Božovský, L Šikl,
hospodář : E. Faltusová.

Dozorčí rada je ve složení předseda: V. Dlab, V. Černý, J. Václachová.

Záchranný sbor Česká republika není organizací, která nahrazuje sbory dobrovolných hasičů ani nechce narušovat činnost sdružení hasičů. Jedná se o sdružení odborníků, kteří chtějí pomáhat jak finančně, tak i osobně. Mezi hlavní odbornosti, které chce velení soustředit, patří záchranář, potápěč, lezec, zdravotník, kynolog atd. Velení sboru by také chtělo shromažďovat technické prostředky použitelné pro záchranné práce, (PF)

obrázek hlásiče

6. března 2003
Čerpáno ze Statistické ročenky HZS královéhradeckého kraje územního odboru Jičín za rok 2002

Statistika události v okrese Jičín za rok 2002

Za období od 1.1.2002.do 31.prosince 2002 došlo na území okresu Jičín celkem k 925 událostem. Z tohoto celkového počtu bylo 921 událostí likvidováno za účasti jednotek požární ochrany a 4 události byly likvidovány občany bez účasti jednotky požární ochrany.

Ve srovnání s rokem 2001 se počet událostí zvýšil o 90 tj. o 10,78 %. Toto zvýšení je ovlivněno například nárůstem počtu zásahů u požárů o 11,61 %, technických havárií o 43,12 %, živelných pohrom o 19,44 %. Naproti tomu, ale došlo ke snížení počtu zásahů u dopravních nehod o 1,82 %, úniků látek o 2,38 % a planých poplachů o 15,94 %.

Požáry s účastí jednotky PO   121
Požáry bez účastí jednotky PO   4
Požáry celkem   125
     
Dopravní nehody   269
Živelná pohroma   43
Únik nebezpečné chemické látky   41
Technická havárie   385
Radiační havárie a nehoda   0
Ostatní mimořádné události   4
Planné poplachy   58
     
Události celkem   925

Rozbor požárů v roce 2002 na okrese Jičín

V roce 2002 vzniklo na okrese Jičín celkem 125 požárů a celková přímá škoda byla vyčíslena finanční částkou ve výši 23.919.400,- Kč. Následná škoda vzniklá po požárech činila 274.000,-Kč. Při srovnání s rokem 2001 se počet požárů zvýšil o 13 tj. o 11,61 %, škody na hodnotách jsou vyšší o 1.981.800,--Kč tj. o 9,03 %. Průměrná škoda na jeden požár činí 191.355,--Kč a při srovnání s rokem 2001 došlo ke snížení o 4.516,-- Kč.
Rychlými zásahy jednotek hasičského záchranného sboru KH kraje územního odboru Jičín, hasičského záchranného sboru podniků, sboru dobrovolných hasičů obcí i podniků bylo uchráněno materiálních hodnot za více jak 67.137.000,- Kč.

Při požárech v roce 2002 nebyla žádná osoba usmrcena a 11 osob bylo zraněno. Ve srovnání s rokem 2001 se počet zraněných osob o 6 zvýšil, počet usmrcených osob se snížil o dvě. Na likvidaci vzniklých požárů se v okrese podílely ve 122 případech jednotky hasičského záchranného sboru KH kraje územního odboru, v 97 případech zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a ve 3 případech hasičský záchranný sbor podniků. Celkově se na likvidaci všech požárů z výše uvedených zásahových jednotek podílelo 1 242 zasahujících hasičů.